Ketoprofen

Kaalaman sa Gamot na Ketoprofen

Generic name: ketoprofen

Brand name: Fastum Gel, Keon, Ketofen Gel, Lafayette Ketoprofen,

Para saan ang gamot na ito?

Ang ketoprofen ay isang uri ng nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) na mabisa para sa mga pananakit dulot ng pamamaga o implamasyon. Ito ay kadalasang inirereseta para sa kondisyon ng rayuma o arthritis sa mga kasu-kasuan, ngunti maaari rin namang gamitin sa mga katamtamang pananakit ng ulo, likod, mga kalamnan, ngipin at puson kung may dysmenorrhea.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Ketoprofen?

Ang gamot na ketoprofen ay maaaring nakahanda bilang kapsula, tableta, o kaya pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang ketoprofen ay maaaring inumin kasabay ng pagkain, gatas o kaya mga gamot na antacid. Maaari ring inumin pagkatapos kumain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Kung naka-kapsula, inumin ang isang buo at huwag ding hahatiin; sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Ketoprofen?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na ketoprofen
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • kondisyon ng altapresyon
 • sakit sa puso
 • problema sa dugo
 • hika
 • pamamanas sa hita, paa, mga kamay at sakong
 • kasaysayan ng stroke at atake sa puso
 • ulcer sa sikmura at bituka
 • ang edad ay 65 pataas
 • gumagamit ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter sa mga butika

Makabubuting umiwas sa pag-inom ng alak habang umiinom ng gamot na keteprofen sapagkat ito’y maaaring makasama sa kalusugan at magdulot ng hindi kanaisnais na epekto sa katawan.

Gamitin lamang ang ketoprofen nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Nakapagpapataas sa panganib ng stroke at atake sa puso ang pag-inom ng gamot na ito, gayundin sa ulcer sa sikmura at bituka Sabihin agad sa doktor kung may kasaysayan ng mga kondisyong nabanggit.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng ketoprofen sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Ketoprofen?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na ketoprofen ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng ketoprofen:

 • paghapdi o pananakit ng sikmura
 • kabag
 • pagkahilo, at pananakit ng ulo
 • panunuyo ng bibig
 • pangangati at pamumula ng balat
 • pagpapawis
 • panlalabo ng paningin

Maaari ring lumala ang side effects na maransan kung mapasobra o hindi nasunod ang tamang pag-inom ng gamot. Narito ang mga mas seryosong epekto ng gamot sa katawan:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • maitim o madugong pagdumi
 • pag-ubo o pagsuka na may kasamang dugo
 • pagkalito at panginginig ng kalamnan
 • hirap sa pag-ihi
 • lagnat
 • paninilaw ng balat, kawalan ng gana sa pagkain at pananakit ng sikmura
 • pagkakaroon ng mga pasa, pananakit o pamamanhid ng kalamnan.

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng gamot?

Ang mga malalalang side effects ay maaaring maranasan kung mapapasobra ang pag-inom ng gamot na ito. Kung mapapabayaan, maaari rin itong humantong sa pagka-comatose. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.