Lansoprazole

Kaalaman sa Gamot na Lansoprazole

Generic name: Lansoprazole

Brand name: Lanxid-OD, Versacid, Lanzep, Prevacid FDT, Pysolan

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na lansoprazole ay mabisang panlunas sa mga sintomas gastroesophageal reflux disease (GERD) at iba pang kondisyon na nakapagpapataas ng asido sa tiyan. Ginagamit din ito upang mapabilis ang paggaling ng ulcer sa tiyan.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Lansoprazole?

Ang gamot na lansoprazole ay kadalasang nakahanda bilang tableta o kapsula. Maaari din itong nakahanda bilang gamot na tinuturok o pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang lansoprazole ay maaaring inumin nang may kasabay o walang kasabay na pagkain. Ngunit kung madaling mangasim ang tiyan, mabuting inumin ito kasabay ng pagkain.
 • Lunukin ng buo ang tableta at kapsula, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Lansoprazole?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na lansoprazole
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa puso
 • hirap sa paglunok
 • hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak at paninigarilyo kasabay ng pag-inom ng gamot na lansoprazole. Dapat ding iwasan ang ilang maaasim na inumin at prutas gaya ng dalandan, at kalamnsi, gayundin ang mga inumin na may caffeine sapagkat ang mga ito ay maaaring makapagpataas ng asido ng sikmura.

Mas magiging epektibo ang gamot na ito kung sasabayan ng pagkain ng masusustansya, regular na pag-eehersisyo, pagpapanatili ng tamang timbang,pag-iwas sa stress, at regular na konsultasyon sa doktor.

Gamitin lamang ang lansoprazole nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Hindi aprubado ang paggamit ng lansoprazole sa mga bata lalo na nasa 1 taong gulang o mas bata pa. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot sa mga bata nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician. Ang gamot na ito ay maaaring may ibang epekto sa mga bata.

May side effects ba ang Lansoprazole?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na lansoprazole ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • lagnat
 • pagkakaranas ng mga sintomas ng sipon gaya ng pagbabara ng ilong at pagbabahing
 • kabag at pananakit ng sikmura
 • pananakit ng ulo
 • pagsusuka at pagliliyo
 • pagtatae

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Lansoprazole?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.