Loperamide

Kaalaman sa Gamot na Loperamide

Generic name: loperamide, loperamide hydrochloride

Brand name: Diaperyl, Diatabs, Imodium, Lomotil, Lormide

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang loperamide ay isang mabisang gamot para sa pabagalin ang paggalaw ng mga bituka upang mas masipsip ang mga sustansya at tubig sa tinunaw na pagkain. Ito ay kadalasang inirereseta para sa pagtatae o diarrhea. Binibigay din ito sa mga pasyenteng nakararanas ng LBM dahil sa pagsasailalim sa operasyon sa bituka.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Loperamide?

Ito ay maaring nakahanda bilang tableta, kapsula, tabletang nangunguya, pulbos na tinitimpla (compounding powder), o likido na nasa bote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor upang mas maging epektibo.

 • Ang loperamide ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin; kung nangunguyang tableta, nguyain muna ito bago lunukin. Sabayan din ito ng isang baso ng tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Loperamide?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa loperamide
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • hika
 • probelama sa daluyan ng pagkain gaya ng ulcer
 • umiinom ng iba pang gamot

Ang pag-inom ng loperamide ay maaaring magdulot ng pagkaantok, pagkapagod at pagkahilo. At lalo pang titindi ang epektong ito kung sasabayan ng pag-inom ng alak at iba pang gamot. Makabubuting huwag sabayan ng alak ang pag-inom ng loperamide at kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng iba pang gamot kasabay nito.

Gamitin lamang ang loperamide nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Kaya lamang gamutin ng loperamide ang sintomas na pagtatae o diarrhea ngunit hindi ang mismong nagdudulot ng pagtatae. Kumonsulta sa doktor upang mabigyang lunas mismo ang sakit na pagtatae.

Ang gamot na ito ay hindi maaaring ibigay sa mga bata na ang edad ay 4 na taon pababa. Mahalaga din na sabayan ito ng pag-inom ng maraming tubig upang maiwasan ang posibilidad ng dehydration.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang pag-inom ng loperamide sa mga batang mas mababa ang edad sa 4 na taon. Ito ay dahil sa posibildad na madehydrate ang pasyente. Makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrecian ang tamang pag-inom nito sa mga bata upang maiwasan ang pagka-overdose at iba pang epekto.

May side effects ba ang gamot na Loperamide?

Sa ngayon, wala pang naiuulat na karaniwang side effects ang pag-inom ng loperamide. Ngunit kung sakaling makaranas ng ilang sintomas mula sa pag-inom ng gamot na ito, gaya ng allergy, agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor.  Ang mga sintomas ng allergy sa gamot ay ang sumusunod:

 • pamamantal at pamumula ng balat
 • pangangati
 • hirap sa paghinga
 • paninikip ng dibdib
 • paglobo ng tiyan

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Loperamide?

Kung nangangamba sa posibleng epekto ng sobrang pag-inom ng loperamide, agad na lumapit sa doktor at magpakonsulta.