Memantine

Kaalaman sa Gamot na Memantine

Generic name: Memantine hydrochloride

Brand name: Abixa, Amint-10, Memry, Zimerz

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang memantine ay mabisang gamot para pagbutihin ang paggana ng mga nerve cells sa utak. Ito ay kadalasang inirereseta sa mga taong may kondisyon ng pagkakalimot o dementia dahil sa sakit na Alzheimer’s Disease. Bagaman hindi nito napapagaling ang mismong sakit na Alzheimer’s Disease, tumutulong naman ito na pabagalin ang epekto ng sakit at gawing alisto at matalas pa rin ang memorya.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Memantine?

Ang memantine ay maaaring nakahanda bilang tableta, o kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang memantine ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman. Ngunit mabuting sabayan ng pagkain kung madaling mangasim ang sikmura.
 • Ang tableta ay lunukin nang buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Memantine?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na memantine
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • sakit sa puso
 • UTI
 • altapresyon
 • katarata
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-conter

Dapat tandaan na ang gamot na ito ay hindi panglunas sa sakit na Alzheimer’s disease. Ito ay epektibo lamang upang pabagalin ang epekto ng sakit at bawasan ang mga sintomas na maaaring maranasan dahil sa sakit na ito.

Makabubuting umiwas sa pag-inom ng alak habang umiinom ng gamot na memantine sapagkat ito’y maaaring makasama sa kalusugan at magdulot ng hindi kanaisnais na epekto sa katawan.

Gamitin lamang ang memantine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Wala pang sapat na pag-aaral ang makapagsasabing epektibo ang gamot na ito sa mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Memantine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na memantine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • hirap sa pagdumi
 • pagkahilo
 • pananakit ng ulo

Bukod dito, maaari ding makaranas ng mga mas seryosong epekto sa katawan lalo na kung ma-overdose sa gamot. Narito ang ilan:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • hirap sa pag-ihi
 • pagdurugo sa dumi
 • lagnat
 • pagkakaranas ng mga sintomas ng trangkaso
 • problema sa pag-iisip
 • iregular na tibok ng puso
 • pamamga ng mga kamay at paa

Agad ding magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga ito.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Memantine?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.