Metformin

Kaalaman sa Gamot na Metformin

Generic name: metformin hydrochloride

Brand name: Gludin, Panfor, Glucophage XR, Solosamet XR, Nidcor, Lupimet, Dimet-500, Galvusmet, Metoflex, Fornidd, Pharex Metformin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang metformin ay gamot para sa sakit na diabetes. Ito ay inirereseta upang makontrol ang lebel ng asukal sa dugo at mapigilan ang masasamang epekto ng sakit. Maaaring ireseta ito kasama ng iba pang gamot.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Metformin?

Ang metformin ay maaaring nakahanda bilang iniinom na tableta o likidong nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang metformin ay dapat inumin nang may laman ang tiyan.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Metformin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na metformin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • sakit sa puso
 • sakit sa baga
 • dumanas ng stroke o atake sa puso
 • umiinom ng over-the-counter na gamot

Gamitin lamang ang metformin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Dapat iwasan ang pag-inom ng alak kung umiinom ng gamot na ito.

Laging bantayan ang lebel ng asukal sa dugo kung ito ay sobrang baba o sobrang taas. Makabubuti din ang paggagamot kung sasabayan ng pag-eehersisyo at pagkontrol sa mga pagkaing kinakain.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Kinakailangan muna ang masusing gabay ng doktor bago painumin nito ang mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Metformin?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na metformin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng metformin:

 • pananakit ng ulo
 • panghihina
 • pagkahilo
 • pagsusuka

Narito ang mga seryosong epekto ng gamot na metformin:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pananakit ng kalamnan, panghihina ng katawan, hirap sa paghinga, mabagal o iregular na tibok ng puso, pagkahilo, pananakit ng sikmura na mga sintomas ng lactic acidosis.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Metformin?

Agad na magtungo sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot at makaranas ng mga nabanggit na epekto.