Metoclopramide

Kaalaman sa Gamot na Metoclopramide

Generic name: Metoclopramide hydrochloride

Brand name: EuroMed Metoclopramide HCl

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang metoclopramide ay gamot na inirereseta para sa pananakit ng dibdib o heartburn na dulot ng sakit na gastroesophageal reflux disease (GERD). Maaari din itong ireseta para sa mabagal na pagtunaw ng pagkain sa tiyan, gayundin sa mga pasyenteng dumadanas ng pagliliyo at pagsusuka.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Metoclopramide?

Ang metoclopramide ay kalimitang nakahanda bilang tableta, likidong nakabote, tinuturok na gamot, o kaya’y pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang metoclopramide ay iniinom nang walang laman ang tiyan. Maaari itong inumin 30 minuto bago kumain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Metoclopramide?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa metaclopramide
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • kanser sa suso
 • altapresyon
 • sakit sa puso
 • hika
 • diabetes
 • depresyon
 • sakit sa pag-iisip
 • umiinom ng iba pang gamit na nabibili sa butika

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon na umiinom ng gamot na ito. Bawal din uminom ng mas marami sa itinakdang dami o lumampas sa 12 linggo ang pag-inom sa gamot na ito hangat hindi pinapayo ng doktor.

Gamitin lamang ang metaclopramide nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Kinakailangan ang masusing gabay ng doktor sa pag-inom ng metaclopramide sa mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot sa mga bata nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrecian

May side effects ba ang gamot na Metoclopramide?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot nametaclopramide ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng metaclopramide.

 • pagkaantok
 • madaling pagkapagod
 • pagkahilo
 • pagsusuka
 • pagtatae
 • pamamanas ng dibdib

Maari ding maranasan sa unang 2 araw ng pag-iinom ng gamot ang ilang mga seryosong epekto. Agad na ipaalam sa doktor kung nararanasan ang sumusunod:

 • panginginig ng mga kalamnan sa braso at hita
 • hindi makontrol na paggalaw ng mga kalamnan sa mukha

Agad ding itigil ang pag-inom ng gamot kung sakaling maranasan ang ilan pang seryosong epekto gaya ng sumusunod:

 • kawalan ng balanse at hirap sa paglalakad
 • paninigas ng kalamnan sa ilang bahagi ng katawan
 • depresyon
 • pagiging balisa
 • pamamanas, pamumula ng balat at hirap sa paghinga na sintomas ng allergy

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Metoclopramide?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.