Miconazole

Kaalaman sa Gamot na Miconazole

Generic name: miconazole

Brand name: Micotran, Daktarin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang miconazole ay isang uri ng antifungal na gamot na mabisa laban sa impeksyon ng fungi sa bibig, lalamunan, at ari ng babae. Ito ang inireresetang gamot para sa vaginal yeast infection na dulot ng isang uri ng fungi na Candida.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Miconazole?

Ang miconazole ay karaniwang nakahanda bilang cream o ointment na maaring ipampahid sa apektadong bahagi ng katawan.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang miconazole na pampahid sa ari ng babae ay gamitin lamang sa apektadong lugar at hindi sa iba pang parte ng katawan.
 • Ang miconazole naman na para sa bibig at lalamunan ay gamitin lamang din para sa bibig.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Iwasang madikit sa mata ang gamot.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Miconazole?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa miconazole
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa puso at dugo
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang miconazole nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang paggamit ng gamot na ito sa mga batang may edad 12 na taon gulang pababa. Huwag basta-bastang magbigay ng gamot sa mga kabataan hanggat hindi pinapayo ng doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Miconazole?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na miconazole ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng paggamit ng miconazole:

 • pananakit ng ulo
 • pangangati at paghapdi ng balat sa ari ng babae
 • pananakit ng sikmura

Kung mapasobra o hindi masunod ang tamang paggamit ng gamot na ito, maaring makaranas ng mas seryosong epekto sa katawan. Narito ang ilang sa mga epekto:

 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy
 • lagnat
 • mabahong amoy sa ari ng babae
 • matinding paghapdi at pangangati ng ari ng babae
 • pagsusuka
 • kawalan ng gana sa pagkain

Agad na itigil ang paggamit ng gamot na ito sa oras na makaranas ng mga sintomas na nabanggit. Agad ding magpatingin sa doktor upang malaman ang mga susunod na hakbang.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Miconazole?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.