Minocycline

Kaalaman sa gamot na Minocycline

Generic name: Minocycline hydrochloride

Brand name: Minocin, Hiacin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang minocycline ay isang uri ng antibiotic na mabisa laban sa impeksyon ng bacteria sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Madalas itong inirereseta para sa urinary tract infection (UTI), mga impeksyon sa baga, matinding pagtatagihawat, tulo, impeksyon sa tiyan, at marami pang iba.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Minocycline?

Ang minocycline ay karaniwang nakahanda bilang kapsula, tableta, pulbos na tinitimpla, o tinuturok na gamot.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang minocycline ay maaaring inumin nang mal laman ang tiyan o kaya ay walang laman. Kung madaling mangasim ang tiyan, mabuting inumin ito kasabay ng pagkain.
 • Kung naka-kapsula o tableta, inumin nang buo at huwag hahatiin o dudurugin; Sabayan din ito ng isang baso ng tubig. Kung likido naman, haluin munang mabuti bago inumin.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Minocycline?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na minocycline
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato o atay
 • diabetes
 • problema sa dugo
 • umiinom ng iba pang gamot
 • umiinom ng birth control pills

Sundin ang lahat ng payo ng doktor tungkol sa pag-inom ng gamot na ito. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang mga contraceptives ay maaaring mabawasan ang bisa kung iinumin kasabay ng minocycline. Kung kaya, ipaalam ito sa doktor nang magabayan sa paggamit ng mga alternatibong pag-kontrol ng pagbubuntis. Maaari ding mabawasan ang epekto ng mga gamot at bitamina gaya ng antacid, at mga supplement na may aluminum, calcium, magnesium, iron at zinc.

Iwasan ang pag-inom ng alak, mga produktong yari sa gatas, at iba pang pagkain na mayaman sa calcium, ay dapat iwasan sa buong haba ng panahon na umiinom ng gamot na minocycline.

Ipinagbabawal ang pag-inom ng gamot sa mga buntis. Maaari ding maipasa ang gamot sa gatas ng ina kung kaya’t iwasan din ang pag-inom ng gamot kung nagpapasuso.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang pag-inom ng gamot sa mga batang nasa edad 8 pababa. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Minocycline?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na minocycline ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng minocycline:

 • pagsusuka at pagliliyo
 • pananakit ng ulo
 • pananakit ng kalamnan
 • pagbabago ng kulay ng balat at kuko

Minsan, ang epektong mararanasan ay mas malala. Narito ang mga mas serysong epekto ng minocycline:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • hirap sa pag-ihi, pananakit sa pantog, pamamanas ng paa na mga sintomas ng sakit sa bato
 • paninilaw ng balat at mata, pananakit ng tiyan, kawalan ng gana sa pagkain, kulay putik na pagdudumi na mga sintomas naman ng sakit sa atay.

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng Minocycline?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.