Misoprostol (Cytotec)

Kaalaman sa Gamot na Misoprostol

Generic name: misoprostol

Brand name: Cytotec

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na misoprostol na mas kilala sa brand name na Cytotec ay gamot na inirereseta para sa ulcer sa sikmura. Pinabababa nito ang produksyon ng asido sa sikmura at pinoportektahan ang sikmura mula sa pagkasira na maaaring idulot ng mga gamot na NSAIDs (ibuprofen, aspirin, naproxen, celecoxib). Madalas itong inirereseta kasabay ng pag-inom ng aspirin kung ginagamot ang ulcer sa sikmura.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Misoprostol?

Ang misoprostol ay kadalasang nakahanda bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang Cytotec ay kadalasang iniinom kasabay ng pagkain o kaya ay bago matulog.
 • Lunukin ng buo ang tableta, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Misoprostol?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na Cytotec
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa puso
 • problema sa daluyan ng pagkain
 • nakararanas ng dehydration
 • umiinom ng iba pang gamot

Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng gamot na ito sa mga nagbubuntis sapagkat maaari itong humantong sa maagang panganganak, pagkalaglag ng bata, pagkakaroon ng abnormalidad sa pisikal ng anyo ng bata o kaya ay pagdurugo.

Gamitin lamang ang Cytotec nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrecian ang tamang pag-inom nito sa mga bata upang maiwasan ang pagka-overdose at iba pang epekto. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Misoprostol?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na Cytotec ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga posibleng side effects na gaya ng sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • panunuyo ng lalamunan, pagpapawis, at laging nauuhaw
 • pagtatae
 • pananakit ng sikmura
 • pananakit ng puson dahil sa matinding pagreregla

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Misoprostol?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.