Montelukast

Kaalaman sa Gamot na Montelukast

Generic name: montelukast

Brand name: Aerokids, Aeromax, Averkaz, Kastair, Kastair EZ Tab, Leukast, Moscalair, Pharex Montelukast, RiteMED Montelukast, Ventek

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang montelukast ay mabisang gamot para sa pag-uubo, paninikip ng dibdib at hirap sa pag-hinga. Ito ay kadalasang inirereseta bilang pangpatagalang gamot sa hika at mga sintomas nito. Maaari rin itong ireseta para sa sintomas ng allergic rhinitis gaya ng pamamaga ng loob na bahagi ng ilong.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Montelukast?

Ang gamot na montelukast ay maaaring nakahanda bilang tableta, nangunguyang tableta o kaya granula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang montelukast ay maaaring inumin kasabay o hindi kasabay ng pagkain. Kung madaling mangasim ang tiyan, mainam na isabay ito sa pagkain.
 • Ang tableta ay inumin ng buo, huwag hahatiin o dudurugin. Kung nangunguyang tableta, nguyain munang mabuti bago lunukin. Ang gamot na granula naman ay lunukin nang hindi tinutunaw sa likido.
 • Huwag gagamitin para ibsan ang umaatake nang sintomas ng hika, hindi ito umeepekto nang mabilis. Gamitin lamang upang maiwasan ang atake ng mga sintomas.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Montelukast?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na montelukast
 • buntis, nagpaplanong magbuntis o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • problema sa puso
 • problema sa metabolismo sa katawan
 • mas bata sa edad na 15 na taon
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibili sa botika

Makabubuting umiwas sa mga bagay na nagsasanhi ng atake ng hika o allergy gaya ng alikabok, usok at balahibo ng pusa. Maaaring makapagpalala lamang ang mga ito ng kondisyon. Dapat ding iwasan ang pag-inom ng alak at ang paninigarilyo sapagkat makasasama lang din ang mga ito sa kondisyon.

Kung regular na iniinom ang gamot bilang pang-iwas sa atake ng hika, iwasan nang umulit ng pag-inom sapagkat nakadaragdag lamang ito ng posibleng side effect sa katawan.

Gamitin lamang ang montelukast nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang irekomenda ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Huwag basta-basta magbibigay ng gamot na ito sa mga bata lalo na sa mga may edad na 15 na taon o mas bata pa. Kumonsulta muna sa doktor o pediatrician ukol sa pag-inom ng gamot.

May side effects ba ang gamot na Montelukast?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na montelukast ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng montelukas.

 • patuloy na pag-ubo
 • pagtatae
 • pananakit ng ulo
 • katamtamang pananakit ng lalamunan
 • katamtamang pananakit o paghapdi ng tiyan
 • impatso
 • pagliliyo
 • pagkapagod

Maaari ding makaranas ng matitinding epekto lalo na kung mapapasobra o may mali sa paraan ng pag-inom ng gamot. Narito ang mga posibleng seryosong epekto ng montelukast:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • paninikip ng dibdib
 • lagnat
 • sore throat
 • hirap sa paghinga
 • pamamanas ng kamay, paa, saking at hita
 • paninilaw ng balat at pananakit ng tiyan na sintomas ng poblema sa atay
 • hirap sa pagtulog
 • hirap sa pag-ihi
 • pamumula, pangangati at pagnunuklap ng balat
 • panginginig ng kalamnan

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Montelukast?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.