Morphine

Kaalaman sa Gamot na Morphine

Generic name: morphine, morphine sulfate

Brand name: Morin, MST Continus

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang morphine ay isang uri ng gamot na opioid para sa mga simple hanggang sa mga grabeng pananakit na nararamdaman.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Morphine?

Ang morphine ay kadalasang nakahanda bilang gamot na tinuturok, tableta, kapsula, likidong nakabote, pulbos na tinitimpla, o kaya ay gamot na pinapasok sa butas ng puwit (rectal suppository).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang morphine ay iniinom kasabay o pagkatapos kumain. Ngunti mas mainam na inumin na may kasabay na pagkain kung nangangasim ang tiyan.
 • Lunukin ng buo ang tableta at kapsula, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Morphine?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na morphine
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • hika o iba pang problema sa paghinga
 • problema sa puso
 • problema sa pagdaloy ng dugo
 • mababang presyon ng dugo
 • problema sa bituka, lapay at apdo
 • problema sa protata
 • problema sa pag-iisip
 • kasaysayan ng adiksyon sa alak at droga

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na morphine. Ang pagsasabay ng alak at morphine ay maaring magdulot ng masamang epekto sa katawan.

Ang pag-inom ng morphine ay maaring makapagpabagal ng paghinga kung kaya ipinagbabawal ang pag-inom nito sa mga taong may hika at iba pang problema sa paghinga. Maaari din itong magdulot ng pagbabara sa tiyan at bituka. Dahil sa mga ito, mahigpit na ipinagbabawal ang sobra-sobrang at pangmatagalang pag-inom ng gamot na ito.

Dahil ang gamot na ito ay maaring magdulot din ng adiksyon, mahigpit din na ipinagbabawal ang basta-bastang pag-inom nito lalo na sa mga kabataan at nagbubuntis.

Gamitin lamang ang metoprolol nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang epekto ng gamot ay maaarin maipasa sa gatas ng ina, kung kaya hindi rekomendado ang pag-inom nito sa mga inang nagpapasuso.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrician ang tamang pag-inom nito sa mga bata upang maiwasan ang pagka-overdose, adiksyon, at iba pang epekto. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Morphine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na morphine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagbagal ng tibok ng puso, panghihina
 • hirap sa paghinga
 • pananakit ng dibdib at pagkabog ng puso
 • sobrang pagkaantok
 • pananakit ng ulo, pagkahilo
 • pagtatae, pagsusuka at pagliliyo
 • pagiging balisa

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Morphine?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.