Moxifloxacin

Kaalaman sa Gamot na Moxifloxacin

Generic name: moxifloxacin hydrochloride

Brand name: Avelox

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na moxifloxacin ay isang uri ng cephalosporin na antibiotic na may kakayahang patayin ang mga bacteria sa katawan. Ito ay kadalasang inirereseta para sa maraming uri ng impeksyon ng bacteria sa iba’t ibang bahagi ng katawan gaya ng daluyan ng paghinga, loob na bahagi ng tenga, balat, sa daluyan ng ihi, at sa iba pa.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Moxifloxacin?

Ang moxifloxacin ay kadalasang nakahanda bilang tableta o gamot na tinuturok.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang moxifloxacin ay maaaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’s walang laman.
 • Kung tableta, inumin ang isang buo at huwag hahatiin; Sabayan din ito ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Moxifloxacin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa moxifloxacin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato o atay
 • pagtatae
 • problema sa daluyan ng pagkain gaya ng ulcer
 • diabetes
 • mayroong G6PD
 • sumailalim sa organ transplant
 • malnourished
 • umiinom ng contraceptives
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Sundin ang lahat ng payo ng doktor tungkol sa pag-inom ng gamot na ito. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang mga contraceptives ay maaaring mabawasan ang bisa kung iinumin kasabay ng moxifloxacin. Kung kaya, ipaalam ito sa doktor nang magabayan sa paggamit ng mga alternatibong pag-kontrol ng pagbubuntis.

Dapat ding iwasan ang pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon na umiinom ng moxifloxacin. Iwasan ding ang pag-inom ng gamot na may sangkap na aluminum at magnesium 4 na oras bago uminom o 8 oras pagkatapos uminom ng moxifloxacin. Dapat namang uminom ng karagdagang tubig habang umiinom ng moxifloxacin upang maiwasan ang dehydration.

Bawasan naman ang sobrang pag-eehersisyo kung umiinom ng gamot na ito upang maiwasan ang pinsala sa kalamnan.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng moxifloxacin sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Moxifloxacin?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na moxifloxacin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng moxifloxacin:

 • pagkahilo
 • pagtatae
 • pananakit ng ulo
 • pagsusuka

Minsan, ang epektong mararanasan ay mas malala lalo na sa mga matatanda. Narito ang mga mas serysong epekto ng moxifloxacin:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagtatae na may kasamang dugo
 • pananakit ng ulo
 • paninikip ng dibdib at pagkabog ng puso
 • lagnat
 • madaling pagpapasa sa balat
 • pagkalito
 • pagkokombulsyon

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng Moxifloxacin?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.