Naproxen

Kaalaman sa Gamot na Naproxen

Generic name: naproxen, naproxen sodium

Brand name: Aprelax, Flacidon, Flanax, Skelan

Kailangan ba ng reseta?: Oo, kung mataas ang dosage

Para saan ang gamot na ito?

Ang naproxen ay isang Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) o gamot para maibsan ang mga pananakit na nararamdaman at mga implamasyon o pamamaga sa katawan. Kadalasan itong ibinibigay sa mga taong nakararanas ng mga sintomas ng rayuma o arthritis, at sa mga nagkakaroon ng mga pamamanas sa katawan na dulot ng gout. Ang mga pananakit ng mga kalamnan at kasu-kasuan dahil sa ilang karamdaman gaya ng bursitis, tendinitis, lumbago, at mga pananakit dahil sa pilay ay maaari ding magamot ng naproxen. Maaari ding itong gamitin para sa pananakit ng puson dahil sa buwanang dalaw.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Naproxen?

Ito ay maaaring nakahanda bilang tableta, kapsula, likidong nakabote, pulbos na tinitimpla (compounding powder), o kaya ay ipinapahid na gel.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang naproxen ay maaari inumin kasabay ng pagkain o pagkatapos kumain, at sasamahan ng isang baso ng tubig.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Ang pinapahid na gel naman ay ipahid sa bahagi ng katawan na nananakit.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Naproxen?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa naproxen, aspirin, at iba pang NSAIDs
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • hika
 • probelama sa daluyan ng pagkain gaya ng ulcer
 • problema sa pamumuo ng dugo
 • kasaysayan ng stroke o atake sa puso
 • naninigarilyo

Mahalagang malaman na ang pag-inom ng naproxen ay ipinagbabawal sa mga taong may allergy sa mga gamot na Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), sa mga taong sumailalim o kakalipas pa lang sa bypass heart surgery, sa mga taong may sakit sa bato, ulcer at mga kondisyon sa tiyan at bituka, at mga nagbubuntis na nasa huling trimester.

Gamitin lamang ang naproxen nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Hindi rin dapat inumin ang gamot na ito ng pangmatagalan sapagkat maaari itong magdulot ng mga kondisyon at sakit sa puso gaya ng atake sa puso at stroke, at pagkabutas ng tiyan at bituka. Kung mapapabayaan, maaari itong makamatay.

Upang maiwasan ang pagka-overdose sa gamot, makabubuti ang pagkonsulta muna sa doktor bago sabayan ng pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o iba pang karamdaman na mabibiling over-the-counter

Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit. Makasasama rin ang pag-inom ng gamot na ito kasabay ng pag-inom ng alak at paninigarilyo.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng naproxen sa mga kabataan, lalo na sa mga mas bata sa 2 taon, ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Naproxen?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na naproxen ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng naproxen.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagtatae o hirap sa pagtae
 • kabag, pananatik at pangangasim ng tiyan, hirap matunawan
 • altapresyon
 • pananakit ng ulo, pagkahilo at matinding pagkaantok
 • pangangati ng katawan at matinding pagpapawis

Para naman sa mga seryoso at malalalang epekto ng pag-inom ng gamot na ito, lalo na kung ma-overdose o matagalang pag-inom ng gamot:

 • pagliliyo at pagsusuka
 • biglaang pananakit ng tiyan, pagdurugo ng dumi, pag-ubo at pagsuka na may kasamang dugo.
 • panghihina at pagkakaroon ng mga sintomas ng trangkaso
 • pamamanas ng katawan at mabilis na pagdagdag ng timbang
 • paglala ng hika
 • panghihina at pamamanhid ng mga kalamnan na maaaring sintomas ng stroke
 • pananakit ng dibdib, pagpapawis
 • hirap sa pag-ihi at pamamaga ng binti

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Naproxen?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.