Nitrofurantoin

Kaalaman sa Gamot na Nitrofurantoin

Generic name: nitrofurantoin

Brand name: Macrodantin, Urontin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang nitrofurantoin ay isang uri ng antibiotic na inirereseta para gamutin ang Urinary Tract Infection o UTI.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Nitrofurantoin?

Ang gamot na nitrofurantoin ay maaaring nakahanda bilang kapsula o likido na nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang ntirofurantoin ay dapat inumin kasabay ng pagkain o gatas.
 • Kung naka-kapsula, inumin ang isang buo at huwag hahatiin; Sabayan din ito ng isang baso ng tubig. Kung likido naman, haluin munang mabuti bago inumin.
 • Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Nitrofurantoin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa nitrofurantoin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato o atay
 • hirap sa pag-ihi
 • hirap sa paghinga
 • diabetes
 • anemia
 • kakulangan sa Vitamin B
 • May kondisyon ng G6PD
 • matanda na
 • umiinom ng iba pang gamot na nabili nang over-the-counter

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon na umiinom ng gamot na nitrofurontoin. Ipinagbabawal din ang pag-inom ng mga gamot na antacid kasabay ng gamot na ito. Huwag din isabay ang pag-inom sa gamot na ito sa nakatakdang pagpapabakuna.

Sundin ang lahat ng payo ng doktor tungkol sa pag-inom ng gamot na ito. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Maaaring maipasa ang epekto ng nitrofurantoin sa gatas ng nagpapasusong ina at makaapekto sa sanggol na makakainom. Kung kaya, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang pag-inom ng nitrofurantoin sa mga batang ang edad ay 12 na taon o mas bata pa. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Nitrofurantoin?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na nitrofurantoin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng nitrofunatoin:

 • pananakit ng ulo
 • pagkahilo
 • pagtatae
 • pangangati ng puwerta ng babae
 • kabag

Maaaari ding maranasan ang mga mas seryosong epekto gaya ng sumusunod:

 • pagtatae na may kasamang dugo
 • pananakit ng dibdib at pag-uubo
 • lagnat
 • pananakit ng tiyan, pagsusuka, ihi na kulay tsaa, paninilaw ng balat na mga sintomas mg sakit sa atay
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Nitrofurantoin?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.