Orlistat

Kaalaman sa Gamot na Orlistat

Generic name: orlistat

Brand name: Lesofat, Xenical, Pharex Orlistat, Xenista

Kailangan ba ng reseta?: Oo, kung mataas ang dosage

Para saan ang gamot na ito?

Ang orlistat ay gamot na inirereseta para gamutin ang sobrang timbang o obesity, lalo na sa mga taong may sakit sa puso, diabetes, altapressyon, at mataas na cholesterol. Makatutulong din ito upang hindi na manumbalik pa ang nawalang taba.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Orlistat?

Ang orlistat ay karaniwang nakahanda lamang bilang kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang orlistat ay iniinom kaagad bago kumain, kasabay ng pagkain o kaya’y 1 oras pagkatapos kumain.
 • Lunukin ng buo ang kapsula, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Orlistat?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa orlistat
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • diabetes
 • kasaysayan ng bato sa apdo (gallstones)
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter.

Dapat iwasan ang pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon ng pag-inom ng gamot na ito upang mas maging epektibo. Ang gamot na orlistat ay pinakaepektibo rin kung sasabayan ng pagkaing balanse at regular na pag-eehersisyo.

Maaaring mahirapang sipsipin ng katawan ang mga sustansyang humamalo sa taba (fat soluble) gaya ng Vitamin A, D, E, at K. Maaaring dapat sabayan ng pag-inom ng supplement ang pag-inom ng olistat. Dapat din namang iwasan ang mga pagkain may mataas na lebel ng taba at mantika sapagkat mas titindi lamang ang mga epekto na maaaring maranasan.

Gamitin lamang ang orlistat nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang gamot na ito ay hindi rekomendado sa mga menor de edad. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Orlistat?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na orlistat ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng orlistat:

 • masebo o mamantikang pagdudumi
 • pagtutulo ng mantika puwet
 • mas madalas na pagdudumi
 • pananakit ng sikmura

Maaari ding maranasan ang ilang mas seryosong epekto dahil sa gamot:

 • pananakit ng ibabang likuran
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagdurugo at hirap sa ihi, pamamanas ng paa, at pananamlay na mga sintomas ng problema sa bato
 • pagususuka, maitim na pagdumi, kulay tsaa na ihi at paninilaw ng mata at balat na mga sintomas ng problema sa atay

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Orlistat?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.