Oxymetazoline

Kaalaman sa Gamot na Oxymetazoline

Generic name: oxymetazoline hydrochloride

Brand name: Drixine, Nasofix

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang oxymetazoline ay gamot na mabisa para maibsan ang pagbabara sa ilong dahil sa ilang mga kondisyon at karamdaman. Madalas itong inirereseta para sa pangkaraniwang sipon, allergic rhinitis, sinusitis, at mga kahalintulad na sakit.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Oxymetazoline?

Ang gamot na oxymetazoline ay karaniwang nakahanda bilang gamot na ini-ispray sa ilong (nasal spray), o gamot na pinapatak sa ilong (nasal drop).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang nasal spray ay ini-ispray sa ilong habang sumisinghot.
 • Ang nasal drop ay pinapatak naman sa ilong habang nakatingala ang ulo.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang dami ng paggamit sa gamot o ibahin ang oras ng paggamit nito.
 • Ituloy lang ang paggamit sa gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng paggamit at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang paggamit, agad na gamitin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na paggamit, ituloy na lamang ang nakatakdang paggamit at huwag nang balikan ang nakaligtaang paggamit sa gamot.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Oxymetazoline?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa oxymetazoline
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • altapresyon
 • diabetes
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang oxymetazoline nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggagamot sa mga bata, lalo na sa mga may edad na 6 na taon pa lamang o mas bata pa, ay hindi dapat bigyan ng gamot na ito o nangangailangan muna ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-bastang magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Oxymetazoline?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na oxymetazoline ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng paggamit ng oxymetazoline:

 • patuloy na pag-agos ng sipon mula sa ilong
 • madalas na pagbahing
 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy

Agad na itigil ang paggamit ng gamot kung sakaling makaranas ng mga side effects na nabanggit at agad ding magtungo sa doktor upang matingnan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Oxymetazoline?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.