Permethrin

Kaalaman sa Gamot na Permethrin

Generic name: permethrin

Brand name: Kwell, Lindell Lotion

Kailangan ba ng reseta?: Hindi, lalo na kung mababa lamang ang dosage

Para saan ang gamot na ito?

Ang permethrin ay ginagamit para gamutin ang kondisyon ng paggagalis sa balat ng tao. Mahusay itong pampuksa sa mga kuto (mites) na nagdudulot ng galis sa balat. Maaari din itong gamitin para sa matinding pananalasa ng kuto sa ulo.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Permethrin?

Ang gamot na permethrin ay maaaring nakahanda lamang sa anyong cream, lotion o ointment na pinangpapahid sa apektadong balat. Mayroon ding shampoo na ginagamit para sa kuto sa ulo.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang gamot na permethrin ay ipinapahid lamang sa bahagi ng balat na apektado ng galis. Ang shampoo naman ay ginagamit sa ulo at buhok.
 • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Iwasan malagyan ng gamot ang mata, tenga at ilong. Kung sakaling mangyari ito, hugasan kaagad ng tubig.
 • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Permethrin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa permethrin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • dumaranas ng iba pang sakit sa balat
 • umiinom ng iba pang gamot

Ipinagbabawal ang paggamit ng permethrin sa mga sanggol na 2 buwan pa lamang. Ipinagbabawal din ang malapitang interaksyon sa taong apektado ng galis hanggat hindi pa lubusang gumagaling. Ang pangangati ng balat ay maaari pa ring maranasan ilang araw matapos ang gamutan.

Gamitin lamang ang permethrin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggagamot sa mga bata, lalo na sa mga sanggol na 2 buwan pa lamang, ay nangangailangan muna ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-bastang magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Permethrin?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na permethrin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng paggamit ng permethrin:

 • Matinding pangangati ng balat
 • Pamumula at pamamaga
 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy

Agad na itigil ang paggamit ng gamot kung sakaling makaranas ng mga side effects na nabanggit at agad ding magtungo sa doktor upang matingnan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Permethrin?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.