Phenobarbital

Kaalaman sa Gamot na Phenobarbital

Generic name: phenobarbital, phenobarbital sodium

Brand name: Luminal, Rhea Phenobarbital

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang phenobarbital ay isang uri ng gamot na barbiturate na tumutulog pabagalin ang paggana ng utak at ng buong nervous system. Ito ay inirereseta para malunasan at maagapan ang panginginig ng katawan (seizure) gaya ng pagkokombulsyon at epilepsy. Mabisa rin ito bilang pansamantalang panlunas sa hirap sa pagtulog o insomnia. Ginagamit rin ito bilang pampakalma sa mga ospital.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Phenobarbital?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda bilang tableta, likidong nakabote, kapsula, gamot na itinuturok, at pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang phenobarbital ay maaaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang lamat.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Phenobarbital?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na phenobarbital
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • dumaranas ng depresyon, at adiksyon sa gamot
 • umiinom ng ibang gamot na nabibiling over-the-counter

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak kasabay ng gamot na phenobarbital. Dapat ding malinang na ang gamot na ito ay maaaring abusuhin, kung kaya dapat ay itago itong mabuti sa ligtas na lugar na hindi maaabot ng kung sinu-sino.

Tandaan din na ang pag-inom nito ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkaantok. Makabubuting iwasan din ang ibang gamot na maaaring nakakaantok gaya ng ilang gamot para sa ubo, sipon, at lagnat, mga gamot na antidepressant, at mga pampakalma habang umiinom ng phenobarbital sapagkat maaaring mas lumakas ang epekto nitong pampatulog.

Ang ilang mga contraceptives ay maaaring mabawasan ang epekto kung iinumin na kasabay ng gamot na ito. Humingi ng gabay mula sa mga doktor bago uminom ng contraceptives.

Gamitin lamang ang captopril nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

May ilang pag-aaaral ang nagpapakitang maaaring makasama sa sanggol na nasa sinapupunan ang pag-inom ng gamot na ito. Makabubuting humingi rin ng gabay mula sa mga doktor bago ang pag-inom nito sa mga buntis.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggamit ng phenobarbital sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot hanggat hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrecian.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na phenobarbital ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • pagiging iritable, at madaling malito
 • pagkahilo at pananakit ng ulo
 • madalas na pagka-antok sa umaga
 • mababang presyon ng dugo
 • pagliliyo at pagsusuka
 • mabagal na tibok ng puso
 • pagbagal ng pag-hinga

Minsan pa, lalo na kung mapapasobra ang pag-inom ng gamot, maaaring makaranas ng ilang seryosong kondisyon gaya ng sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagkasira ng atay
 • hirap sa pag-hinga

Agad ding magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga ito.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Phenobarbital?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.