Pizotifen

Kaalaman sa Gamot na Pizotifen

Generic name: pizotifen, pizotifen maleate, pizotifen hydrogen maleate, pizotyline

Brand name: Litec

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang pizotifen ay gamot para pabalikin ang gana sa pagkain. Karaniwan itong inirereseta para sa kondisyon ng anorexia (sakit na nakaaapekto sa gana sa pagkain), mga pasyente na sobrang mababa ang timbang at sa mga matatanda na dumadanas ng depresyon at hindi na makakain. Minsan pa, inirereseta din ito para maibsan ang sorbrang pananakit ng ulo o migraine.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Pizotifen?

Ang gamot na pizotifen ay karaniwang nakahanda bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang pizotifen ay maaaring inumin kasabay ng pagkain o walang pagkain, ngunit kung madaling mangasim ang tiyan, makabubuting sabayan ng pagkain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Pizotifen?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa pizotifen
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • Sakit sa puso
 • Epilepsy
 • Diabetes
 • Umiinom ng mga gamot na nabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang pizotifen nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Dapat umiwas sa pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon na umiinom ng gamot na ito. Ang pag-iwas din sa sobrang pag-aalala, pagpupuyat, at pagpapalipas ng gutom ay kinakailangan sa pag-inom ng pizotifen.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng pizotifen sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Pizotifen?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na pizotifen ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng pizotifen:

 • pagkahilo
 • pagsusuka
 • panunuyo ng bibig
 • sobrang timbang
 • pagkaantok
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Pizotifen?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.