Prasugrel

Kaalaman sa Gamot na Prasugrel

Generic name: prasugrel, prasugrel hydrochloride

Brand name: Effient

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang prasugrel ay inirereseta para maiwasan o mabawasan ang ‘di ninanais na pamumuo ng dugo. Inirereseta ito para mapaliit ang posibilidad ng stroke, atake sa puso, at iba pang mga seryosong karamdaman na nakaaapekto sa dugo at sa ugat na daluyan nito. Madalas din itong ginagamit sa kakatapos pa lang na atake sa puso at stroke upang maiwasan ang mga susunod pang pag-atake.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Prasugrel?

Ang gamot na prasugrel ay kadalasang nakahanda lamang bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang prasugrel ay maaaring inumin kasabay o pagkatapos kumain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Prasugrel?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na prasugrel
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • karamdaman sa puso
 • problema sa dugo
 • diabetes
 • problema sa daluyan ng pagkain
 • dumanas ng matinding operasyon sa puso
 • ang edad ay higit 75 na taong gulang
 • umiinom ng iba pang gamot

‘Di hamak na mas mabagal ang pagtigil ng pagdurugo ng sugat kung umiinom ng gamot na ito. Umiwas sa mga gawain at aktibidad na maaaring magdulot ng pinsala o matinding pagkasugat habang umiinom ng gamot na ito. Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak kasabay ng paggamit ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang prasugrel nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot

Maaari itong magdulot ng ibang epekto sa mga bata at nagbubuntis kung kaya ay dapat kumunsulta muna sa doktor bago ipainom ang gamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Kinakailangan muna ang masusing gabay ng doktor bago painumin nito ang mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Prasugrel?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na prasugrel ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng prasugrel:

 • pananakit ng likod
 • ubo
 • pagtatae
 • pananakit ng ulo
 • madaling pagpapasa
 • pagdudugo ng ilong

Ngunit maaari ring maranasan ang ilang mas seryosong kondisyon kung mali o mapasobra ang pag-inom ng gamot. Narito ang ilan sa mga seryosong epekto ng gamot:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagdurugo sa ihi
 • pagkalito
 • pag-ubo na may kasamang dugo
 • pagkahimatay
 • mabagal o iregular na tibok ng puso
 • pananakit ng sikmura
 • panlalabo ng paningin
 • pamamanas ng kamay, paa at binti
 • pagsusuka na maaaring may kasamang dugo

Agad na itigil ang paggagamot sa oras na maranasan ang mga epektong nabanggit at magpunta sa pagamutan upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Prasugrel?

Agad na magtungo sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot at makaranas ng mga nabanggit na epekto.