Prednisolone

Kaalaman sa Gamot na Prednisolone

Generic name: Prednisolone sodium phosphate

Brand name: Inflastat, Kidsolone, Liquisone, Medsone, Neopred, Pred Forte, Romamed, RiteMED Prednisolone, Vistapred

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang prednisolone ay isang uri ng gamot na steroid na mabisa laban sa iba’t ibang uri ng implamasyon sa katawan. Maaari itong ireseta para sa kondisyon ng allergy, rayuma, implamasyon sa balat, at hirap sa paghinga.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Prednisolone?

Ang gamot na prednisolone ay maaaring nakahanda bilang tableta, likidong nakabote, pulbos na tinitimpla, o kaya naman gamot na tinuturok.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang prednisolone ay dapat inumin kasabay ng pagkain o kaya kaagad pagkatapos ng kumain.
 • Ang tableta ay lunukin nang buo, huwag dudurugin o hahatiin. Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Prednisolone?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa prednisolone
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • sakit sa puso
 • ulcer sa sikmura
 • diabetes
 • altapresyon
 • katarata at glaucoma sa mata
 • osteoporosis
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Maaaring humina ang resistensya ng katawan kapag uminom ng prednisolone. Iwasang lumapit sa mga taong may nakakahawang sakit upang hindi mahawa. Iwasan din ang pagpapabakuna sa buong haba ng panahon na naggagamot nito. Agad na ipaalam sa doktor kung sakaling mahawa ng ibang sakit habang umiinom ng gamot. Umiwas din sa pag-inom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang prednisolone nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Maaaring dumanas ng withdrawal syndrome (lagnat, pagsusuka, pagtatae, kawalan ng gana sa pagkain, pananakit ng kalamnan, kabawasan sa timbang) kung sakaling biglang ititigil ang paggagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Maaaring makaapekto sa paglaki ng bata ang pag-inom ng gamot na prednisolone. Huwag magbibigay basta-basta ng gamot sa mga bata, lalo nasa edad na 12 na taon o mas bata pa. Kinakailangan ang masusing gabay mula sa doktor o pediatrician sa pagbibigay ng gamot sa mga bata.

May side effects ba ang gamot na Prednisolone?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na prednisolone ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng prednisolone.

 • pagtatagihawat
 • pagkahilo
 • pananakit ng ulo
 • hirap sa pagtulog
 • pagpapawis

Ang mga mas seryosong epekto naman ay ang sumusunod:

 • pamamantal, hirap sa paghinga, pamumula, pangangati, at paninikip ng dibdib na mga sintomas ng allergy
 • maitim na dumi
 • pagbabago sa regular na buwanang dalaw
 • madaling pagpapasa sa balat
 • panlalabo ng paningin
 • pagsusuka

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Prednisolone?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.