Procaterol

Kaalaman sa Gamot na Procaterol

Generic name:  Procaterol hydrochloride

Brand name: Meptin/Meptin Swinghaler

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang procaterol ay gamot na inirereseta para sa kondisyon ng pag-uubo, hirap sa paghinga, paninikip ng daluyan ng hingahan, at iba pang sintomas na nararanasan sa pagkakaroon ng hika at iba pang sakit sa baga.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Procaterol?

Ang procaterol ay maaaring nakahanda bilang tableta, likidong gamot na nakabote, o gamot na hinihigop gamit ang inhaler.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang procaterol ay maaaring inumin kasabay o walang kasabay na pagkain. Mas makabubuting inumin na may kasabay na pagkain kung nangangasim ang tiyan.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Procaterol?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa procaterol
 • sakit na hika o asthma
 • sakit sa atay at bato
 • altapresyon
 • sakit sa puso

Dapat iwasan ang lahat ng uri ng allergens na maaaring makairita sa daluyan ng hininga habang umiinom ng gamot na procaterol upang maiwasan ang paglala ng kondisyon. Ang paninigarilyo ay dapat ding iwasan sa lahat ng oras.

Gamitin lamang ang procaterol nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng procaterol sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor lalo na kung ang edad ay mas bata sa 5 taon. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Procaterol?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na procaterol ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng procaterol.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagsusuka at pagliliyo
 • pagkanerbyoso
 • pananakit ng kalamnan
 • panginginig ng laman

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

 

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Procaterol?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.