Pyrantel

Kaalaman sa Gamot na Pyrantel

Generic name: pyrantel, pyrantel pamoate, pyrantel embonate

Brand name: Combantrin, Gelminthic

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang pyrantel ay mabisang gamot laban impeksyon ng bulate sa tiyan at bituka. Ito’y kadalasang inirereseta bilang pampurga sa impeksyon ng pinworm, roundworm, hookworm at iba pa. Pinipigilan ng gamot na ito ang patuloy na pagkalat at pagdami ng mga bulate sa tiyan.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Pyrantel?

Ang gamot na pyrantel ay kadalasang nakahanda bilang tableta, nangunguyang tableta, likidong nakabote, o kaya’y pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang pyrantel ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman. Bagaman, may posibilidad na mangasim ang tiyan kung iinumin ito na walang laman ang tiyan. Maaari itong sabayang ng pagkain, gatas, o fruit juice kung nangangasim ang tiyan.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, o kaya’y nguyain o ihalo sa pagkain. Ang nangunguyang tableta at nguyain munang mabuti bago lunukin. Sabayan ng isang baso ng tubig. Kung ang gamot naman ay pulbos na tinimpla, haluin munang mabuti bago inumin.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Pyrantel?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • may allergy sa mebendazole
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • anemia at iba pang problema sa dugo
 • malnourished
 • umiinom ng iba pang gamot

Hindi makabubuti ang pag-inom ng gamot na ito kasabay ng pag-inom ng alak. Umiwas sa pag-inom ng alak sa buong haba ng pag-inom ng gamot na ito.

Upang mas maging epektibo ang gamutan, makabubuting ang buong miyembro ng tahanan ay sumailalim sa paggagamot. Siguraduhin din na palaging naghuhugas ng kamay, palaging nagpapalit ng punda at kobre-kama, at nililinis ng mabuti ang sahig at inidoro para makaiwas sa muling impeksyon ng bulate.

Gamitin lamang ang pyrantel nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Kinakailangan munang kumunsulta sa doktor bago ang pag-inom nito sa mga buntis at inang nagpapasuso. Samantalang hindi naman rekomendado ang pag-inom nito sa mga batang 2 taong gulang pababa.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrecian ang tamang pag-inom nito sa mga bata lalo na sa mga kabataang ang edad ay 2 na taon o mas bata pa, upang maiwasan ang pagka-overdose at iba pang epekto. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot hangga’t hindi kumukunsulta sa doctor.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na pyrantel ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng pyrantel.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • paghapdi at pangangasim ng tiyan, pagliliyo
 • lagnat
 • pagtatae
 • pagkahilo at madaling pagkaantok

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Pyrantel?

Ang sobrang pag-inom ng pyrantel ay maaring magdulot ng mga epektong pananakit ng ulo, pananakit ng sikmura, pagsusuka, pagliliyo, at pagtatae. Agad na itigil ang paggagamot at magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot.