Pyrazinamide

Kaalaman sa Gamot na Pyrazinamide

Generic name: pyrazinamide

Brand name: Pharex Pyrazinamide, RiteMED Pyrazinamide

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang pyrazinamide ay isang uri ng gamot laban sa sakit na tuberculosis o TB. Maaari din itong ireseta at ipainom kasabay ng iba pang gamot bilang combination drug para sa TB.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Pyrazinamide?

Ang gamot pyrazinamide na ay nakahanda lamang bilang iniinom na tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang pyrazinamide ay pinakamabisang inumin kasabay ng pagkain o kaagad pagkatapos kumain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Pyrazinamide?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

 • allergy sa pyrazinamide
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • gout
 • diabetes
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon na umiinom ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang pyrazinamide nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Kinakailangan ang masusing gabay ng doktor sa pag-inom ng pyrazinamide sa mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot sa mga bata nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrecian

May side effects ba ang gamot na Pyrazinamide?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot pyrazinamide ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng pyrazinamide.

 • pananakit ng mga kalamnan
 • pananakit ng kasukasuan

Agad ding itigil ang pag-inom ng gamot kung sakaling maranasan ang ilan pang seryosong epekto gaya ng sumusunod:

 • pagsusuka
 • hirap sa pag-ihi
 • kulay tsaa na pag-ihi
 • pamamanas, pamumula ng balat at hirap sa paghinga na sintomas ng allergy

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Pyrazinamide?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.