Quetiapine

Kaalaman sa Gamot na Quetiapine

Generic name: quetiapine fumarate

Brand name: Kitelept, Qtipine 25/ Qtipine 300, Quekline, Quetiapro, Q-win, Seroquel, Serotia

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang quetiapine ay gamot na inirereseta para sa sakit sa pag-iisip tulad ng schizophrenia o pagkabaliw, pati sa kondisyon ng bipolar disorder o manic disorder.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Quetiapine?

Ang quetiapine ay maaring nakahanda bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang quetiapine ay maaaring inumin na may kasabay o walang kasabay na pagkain, ngunit kung nangangasim ang tiyan, makabubuting sabayan ang pagkain basta’t hindi mataba.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Quetiapine?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

Kinakailangang iwasan ang pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon na umiinom ng gamot na ito. Hindi naman dapat ibigay ang gamot sa mga taong may sakit na pagkalimot o dimentia. . Iwasan din ang sobrang pagkilos gaya ng pag-eehersisyo o kaya pagbibilad sa ilalim ng araw habang umiinom din ng gamot na ito. Maaaring mabawasan ang pagpapawis dahil sa gamot, at tumaas ang posibilidad ng heat stroke.

Maaaring magdulot ng mga sintomas ng withdrawal syndrome ang biglaang pagtigil sa pag-inom ng gamot. Huwag basta-basta ititigil ang pag-inom nang hindi kumukunsulta sa doktor.

Maaaring magdulot ng pagtaas sa presyon ng dugo ang pag-inom ng gamot na ito sa mga kabataan.

Gamitin lamang ang quetiapine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang pag-inom ng gamot sa mga kabataang mas bata sa 18 na taong gulang. Kinakailangan ang masusing gabay ng doktor sa pag-inom ng gamot na ito sa mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Quetiapine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na quetiapine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • hirap sa pagdumi
 • pagkahilo
 • pananakit ng ulo
 • panunuyo ng bibig
 • panghihina ng katawan
 • madaling pagkapagod
 • sore throat
 • pagsusuka

Maaari ding dumanas ng ilang mas seryosong kondisyon lalo na kung mali ang pag-inom ng gamot o kaya ay mapasobra ang ininom na gamot.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagtatae, pananakit ng ulo, pagkahilo, hirap sa pagtulog, pagiging iritable ng pakiramdam na mga sintomas ng withdrawal syndrome
 • pagkalito
 • mabagal na tibok ng puso
 • pagkahimatay
 • pananakit ng tiyan,
 • pagbabago ng ugali o paglala ng kondisyon
 • paninigas ng kalamnan
 • madaling pagpapasa, at pagdurugo sa ilang bahagi ng katawan
 • panlalabo ng paningin

Agad ding itigil ang pag-inom ng gamot at magtungo sa pagamutan kung maranasan ang mga seryosong epekto.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Quetiapine?

Maaaring maranasan ang mga nabanggit na epekto sa oras na mapasobra ang iniinom na gamot. Agat na magtungo sa pagamutan at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga epekto.