Ranitidine

Kaalaman sa Gamot na Ranitidine

Generic name: ranitidine

Brand name: Aciloc, Contracid, Dalycrid, Loracid, Peptica, RiteMED Ranitidine, Ulcin, Zantac

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang ranitidine ay isang uri ng gamot na histamine-2 blocker na tumutulong pababain ang produksyon ng asido sa sikmura. Ang gamot na ito ay mabisang panlunas sa mga sintomas gastroesophageal reflux disease (GERD) at iba pang kondisyon na nakapagpapataas ng asido sa tiyan gaya ng Zollinger-Ellison syndrome. Ginagamit din ito upang mapabilis ang paggaling ng ulcer sa tiyan.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Ranitidine?

Ang gamot na ito ay karaniwang nakahanda bilang tableta, likido na nakabote, gamot na itinuturok, kapsula, gamot na granula, at pulbos na tinitimpla

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang ranitidine ay iniinom kasabay o pagkatapos kumain.
 • Lunukin ng buo ang tableta at kapsula, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Ranitidine?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na ranitidine
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa puso
 • hirap sa paglunok
 • hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang
 • pagdurugo sa dumi
 • umiinom ng iba pang gamot

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak at paninigarilyo kasabay ng pag-inom ng gamot na ranitidine. Dapat ding iwasan ang ilang maaasim na inumin at prutas gaya ng dalandan, at kalamnsi, gayundin ang mga inumin na may caffeine sapagkat ang mga ito ay maaaring makapagpataas ng asido ng sikmura.

Mas magiging epektibo ang gamot na ito kung sasabayan ng pagkain ng masusustansya, regular na pag-eehersisyo, pagpapanatili ng tamang timbang,pag-iwas sa stress, at regular na konsultasyon sa doktor.

Dapat ding tandaan na tumataas ang posibilidad ng pagkakasakit ng pulmonya o pneumonia sa pag-inom ng gamot na ranitidine. Makabubuting kumunsulta agad sa doktor sa oras na maranasan ang mga sintomas ng sakit na ito.

Gamitin lamang ang ranitidine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang epekto ng gamot ay maaarin maipasa sa gatas ng ina, kung kaya hindi rekomendado ang pag-inom nito sa mga inang nagpapasuso.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrecian ang tamang pag-inom nito sa mga bata upang maiwasan ang pagka-overdose at iba pang epekto. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na ranitidine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • pananakit ng ulo, at madalas na pagkaantok
 • pagkahilo
 • hirap sa pagtulog
 • kawalan ng gana sa pakikipagtalik
 • pamamaga o panlalambot ng dibdib
 • pagsusuka, pagliliyo at pananakit ng sikmura
 • pagtatae o pagtitibi

Minsan pa, maaari ding makaranas ng mga mas seryosong kondisyon dahil sa gamot na ito, lalo na kung mapapasobra ang gamot na iniinom.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagkakaranas ng mga sintomas ng pulmonya
 • madaling pagpapasa, panghihina
 • mabilis o mabagal na tibok ng puso
 • lagnat
 • problema sa paningin
 • paninilaw ng balat, at pananakit ng sikmura na sintomas ng problema sa atay

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Ranitidine?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.