Rebamipide

Kaalaman sa Gamot na Rebamipide

Generic name: rebamipide

Brand name: Gastrix, Mucopro, Mucoprotec, Mucosta, Remapride

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang rebamipide ay gamot para sa kondisyon ng gastritis o ang pamamaga ng lining ng sikmura. Makatutulong din ito sa mas mabilis na paggaling ng ulcer sa tiyan.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Rebamipide?

Ang rebamipide ay kadalasang nakahanda sa anyong tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang rebamipide ay maaaring inumin nang may kasabay na pagkain o wala. Ngunit mas mainam kung may kasabay na pagkain lalo na kung nangangasim ang tiyan.
 • Lunukin ng buo ang tableta at kapsula, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Rebamipide?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na rebamipide
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa puso
 • ang edad ay 60 na taon o mas matanda pa
 • umiinom ng iba pang gamot

Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay dapat iwasan sa buong haba ng panahon ng pag-inom ng gamot. Dapat ding umiwas sa mga inumin at pagkain na maaaring magdulot ng pangangasim sa tiyan gaya ng mga prutas na citrus, at mga inumin at pagkain na may caffeine. Ang pagpapabuti ng istilo ng pamumuhay ay malaking tulong sa matagumpay na paggagamot ng sakit sa sikmura.

Mas magiging epektibo ang gamot na ito kung sasabayan ng pagkain ng masusustansya, regular na pag-eehersisyo, pagpapanatili ng tamang timbang,pag-iwas sa stress, at regular na konsultasyon sa doktor.

Gamitin lamang ang rebamipide nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrician ang tamang pag-inom nito sa mga bata upang maiwasan ang pagka-overdose at iba pang epekto. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Rebamipide?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na rebamipide ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Rebamipide?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.