Salbutamol

Kaalaman sa Gamot na Salbutamol

Generic name: salbutamol, salbutamol sulfate, albuterol

Brand name: Actimed Salbutamol, Activent, Aerovit, Asfrenon, Asmacaire, Asmalin, Bronchosar, Efamed, RiteMED Salbutamol, Ventolin

Kailangan ba ng reseta?: Oo, depende sa dosage at klase

Para saan ang gamot na ito?

Ang salbutamol ay isang uri ng bronchodilator na nagpapahupa ng pamamaga ng mga muscles sa daluyan ng paghinga na dulot ng hika. Ito ay inirereseta para sa pagkakaroon ng hika at pagkakaranas ng mga sintomas na kaakibat nito gaya ng pag-uubo, at paninikip ng daluyan ng paghinga.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Salbutamol?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda bilang tableta, likido na nakabote, pulbos na tinitimpla (compounding powder), at gamot inilalagay sa inhaler, gamot na nilalagay sa nebulizer.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

  • Kung binigyan ng gamot na tableta o likido na nakabote, inumin ito nang walang laman ang tiyan. Maaaring 1 oras bago kumain o 2 oras pagkatapos kumain.
  • Ang salbutamol na ginagamitan ng inhaler o nabulizer ay gamitin nang naaayon sa payo ng doktor. Magpaturo kung hindi sigurado kung paano gamitin.
  • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
  • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
  • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng paggamit nito. Ang pangangailangan ng karagdagang gamot kaysa sa itinakdang dami ay maaaring sintomas ng malalang kaso ng hika.
  • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Salbutamol?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

  • allergy sa salbutamol
  • sakit sa puso at kondisyon ng altapresyon
  • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
  • iregular na tibok ng puso
  • diabetes
  • epilepsy
  • glaucoma
  • hyperthyroidism
  • umiinom ng iba pang gamot na nanabiling over the counter

Makabubuting umiwas sa mga sanhi o triggers ng atake ng hika gaya ng pollen ng mga halaman, alikabok, at balahibo ng hayop sa panahon ng pag-inom ng gamot na salbutamol. Makatutulong din ang pag-iwas sa alak at mga inuming may caffeine. Ang pag-tigil sa paninigarilyo ay makatutulong din para bumuti ang pakiramdaman habang naggagamot.

Gamitin lamang ang salbutamol nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggagamot ng salbutamol sa mga kabataan, lalo na sa mga mas bata sa 4 na taon ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Salbutamol?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na salbutamol ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng salbutamol.

  • pagpapantal, pamumula at pangangati ng balat, pamamanas ng katawan, at hirap sa paghinga na sintomas ng allergy
  • pananakit ng simura
  • kawalan ng gana sa pagkain
  • panunuyo ng bibig
  • pagliliyo at pagsusuka
  • pagkahilo at pananakit ng ulo
  • hirap sa tulog at pagkapagod
  • pamumulikat
  • hirap sa pag-ihi
  • iregular na tibok ng puso
  • pagpapawis
  • pananakit ng dibdib

Agad na itigil ang paggagamot sa oras na maranasan ang mga nabanggit na epekto. Agad ding magtungo sa pagamutan upang malunasan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng gamot?

Ang sobrang paggamit ng salbutamol ay maaaring makasama sa kalusugan. Maaari itong magdulot ng pananakit ng ulo, pagiging balisa, pagkabog ng dibdib, pagkokombulsyon, pagkahimatay. Agad na itigil ang paggagamot at magtungo sa pagamutan.