Simvastatin

Kaalaman sa Gamot na Simvastatin

Generic name: simvastatin

Brand name: Actimed Simvastatin, Afordel, Astin, Endovaz, Pharex Simvastatin, Ravenar, RiteMED Simvastatin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang simvastatin ay isang uri ng gamot na HMG CoA reductase inhibitors o “statin” na mabisa para pababain ang lebel ng cholesterol at triglycerides na nagdudulot ng pagbabara sa dugo ng tao. Tumutulong ito upang mapababa ang posibilidad ng stroke, atake sa puso, iba pang kondisyon sa puso, at Type 2 diabetes.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Simvastatin?

Ang gamot na simvastatin ay nakahanda lamang bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang simvastatin ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Simvastatin?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na simvastatin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • diabetes
 • hyperthyroidism
 • pananakit ng kalamnan
 • malakas uminom ng alak
 • umiinom ng iba pang gamot

Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng simvastatin sa mga kababaihang nagbubuntis. Ito ay sapagkat maaaring magdulot ng seryosong kondisyon sa sanggol o kaya’y pagkalaglag ng bata. Makabubuting kumonsulta muna sa doktor tungkol sa pagbubuntis bago ang pag-inom ng gamot na ito. Gayun din sa mga nagpapasusong ina sapagkat maaaring maipasa ang epekto ng gamot sa gatas ng ina.

Ipinagbabawal ang paninigarilyo, pag-inom ng alak at grapefruit juice kasabay ng pag-inom ng gamot na simvastatin sapagkat ito ay maaaring makasasama sa kalusugan. Hindi rin makabubuti ang pagkain ng mga pagkaing matataba at mataas sa cholesterol habang naggagamot nito.

Upang mas maging epektibo ang paggagamot nito, makabubuting sabayan ito ng pagkain lamang ng masusustansyang pagkain, pagpapanatiling tama ang timbang, at pag-eehersisyo ng regular.

Gamitin lamang ang simvastatin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang gamot na ito ay maaari rin para sa mga kabataan, bagaman nangangailangan ng masusing gabay mula sa mga doktor lalo na sa mga batang ang edad ay 10 taon o mas bata pa. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na simvastatin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • katamtamang pananakit ng katawan
 • pagtatae
 • katamtamang pagliliyo

Bukod dito, maaari ding makaranas ng mga mas seryosong epekto sa katawan lalo na kung ma-overdose sa gamot. Narito ang ilan:

 • pamamaga ng katawan, pangangati, pagpapantal, pamumula, pagluluha, hirap sa paghinga at ilan pang sintomas ng allergy
 • panghihina at pananakit ng mga kalamnan
 • pagkalito at problema sa memorya
 • hirap sa pag-ihi at hindi maipaliwanag na pagdagdag ng timbang
 • panunuyo ng bibig at lalamunan, madaling pagkauhaw, madaling pagkaantok
 • pagsusuka at pagliliyo, maitim na dumi at paninilaw ng balat na sintomas ng problema sa atay

Agad ding magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga ito.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Simvastatin?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.