Sitagliptin

Kaalaman sa Gamot na Sitagliptin

Generic name: sitagliptin, sitagliptin phosphate

Brand name: Janumet, Januvia, Xelevia

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang sitagliptin ay gamot na inirereseta para sa mga taong dumadanas ng type 2 diabetes. Ito ay kadalasang isinasabay sa pagkontrol sa mga kintakain at pag-eehersisyo upang mas maregulisa ang lebel ng asukal sa katawan. Maaari din itong ireseta kasabay ng pag-inom ng iba pang gamot para sa diabetes. Ang gamot na ito ay kumikilos sa pamamagitan ng pagdaragdag ng insulin sa katawan at pagpapababa naman ng lebel ng asukal sa dugo.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Sitagliptin?

Ang gamot na sitagliptin ay nakahanda lamang bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang sitagliptin ay iniinom na maaaring kasabay o hindi kasabay ng pagkain. Dapat ding inumin sa magkakaparehong oras sa bawat araw.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Sitagliptin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa sitagliptin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • kasaysayan ng diabetes
 • impeksyon ng HIV
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibili nang over-the-counter

Gamitin lamang ang sitagliptin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot. Kinakailangan ang regular na pagpapa-check-up ng lebel ng asukal sa dugo upang mabantayan ang progreso ng paggagamot.

Dapat ding sundin ang pagkain at pag-eehersisyo ng pinayo ng doktor habang iniinom ang gamot. Ang pagsunod sa mga hakbang na ito ay makapagbibigay ng mas maayos na resulta ng gamutan.

Maaaring matuyo ang bibig habang umiinom ng gamot na ito. Makatutulong ang regular na pag-inom ng tubig, pag-nguya ng chewing gum, o ang sipsip ng candy.

Alalahanin din na maaaring dumanas ng hypolycemia kung mapasobra ang pag-inom ng gamot na ito. At kaugnay nito, maaaring dumanas ng pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng ulo, at iba pa. Gayunpaman, maaari ding dumanas ng sobrang pagtaas

Umiwas din sa pag-inom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na ito.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng sitagliptin sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor, lalo na sa mga kabataang ang edad ay 18 na taon o mas bata pa. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Sitagliptin?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na sitagliptin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng sitagliptin:

 • pagtatae
 • pananakit ng ulo
 • pagsusuka
 • impeksyon sa daluyan ng paghina (ubo, sipon, sore throat)
 • pananakit ng sikmura

Maaari din namang makaranas ng mas seryosong side effects gaya ng mga sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • hirap sa pag-ihi
 • pagpapantal at pamamalat ng balat
 • pamamaga ng lapay o pancreas

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Sitagliptin?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.