Sucralfate

Kaalaman sa Gamot na Sucralfate

Generic name: Sucralfate

Brand name: Iselpin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang sucralfate ay gamot na inirereseta para gamutin ang kondisyon ng ulcer at gastritis. Madalas din itong inirereseta upang maagapan na maulit ang sakit na ulcer matapos maghilom ang naunang sakit na ulcer. Nakatutulong din ito na mapigilan ang pagkakaroon ng ulcer matapos ang operasyon o pagkakaroon ng impeksyon.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Sucralfate?

Ang gamot na sucrasulfate ay karaniwang nakahanda bilang tableta o likidong gamot na nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang sucrasulfate ay iniinom nang walang lamang ang tiyan. Maaaring 1 oras bago kumain o kaya’y 2 oras pagkatapos kumain.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Sucralfate?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

 • allergy sa gamot na sucralfate
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa puso
 • diabetes
 • hirap sa paglunok
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Dapat umiwas sa pag-inom ng alak at paninigarilyo sa buong haba ng panahon ng pag-inom sa gamot na ito. Umiwas din sa iba pang pagkain at inumin na maaaring makapagpaasim ng sikmura gaya ng mga citrus na prutas, kape, at maaanghang na pagkain.

Kinakailangang baguhin ang ilang mga nakasanayan gaya ng pagbabawas ng stress, madalas na pag-inom ng alak at paninigarilyo, at dami ng mga pagkain, upang mas maging epektibo ang paggagamot. Mas magiging epektibo din ang gamot na ito kung sasabayan ng pagkain ng masusustansya, regular na pag-eehersisyo, pagpapanatili ng tamang timbang,pag-iwas sa stress, at regular na konsultasyon sa doktor.

Gamitin lamang ang sucralfate nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrician ang tamang pag-inom nito sa mga bata upang maiwasan ang pagka-overdose at iba pang epekto. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Sucralfate?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na sucralfate ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Sucralfate?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.