Sulfacetamide

Kaalaman sa Gamot na Sulfacetamide

Generic name: sulfacetamide, sulfacetamide sodium

Brand name: Bleph-10, Facetam, Sensocet, Vistasulf

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang sulfacetamide ay isang uri ng antibiotic na mabisa para sa impektsyon ng bacteria sa mata gaya ng bacterial sore eyes.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Sulfacetamide?

Ang gamot na sulfacetamide ay maaaring nakahanda bilang ointment para sa mata o gamot na pinapatak sa apektadong mata.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang sulfacetamide ay ginagamit lamang sa apektadong mata.
 • Hugasan muna at patuyuin ang kamay bago gamitin ang gamot sa mata.
 • Ang gamot ay ilagay sa ilalim ng pag-ibabang talukap ng mata. Iwasang dumikit ang lalagyan ng gamot sa mata.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Kung sakaling nakalimutan ang paggagamot, agad na maggamot sa oras na ito ay maalala. Kung malapit na ang susunod na nakatakdang gamutan, laktawan na ang nakaligtaan na paggamot at ituloy na lamang ang susunod na paggamot.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Sulfacetamide?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa sulfacetamide
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • patuloy na nagluluha ang mata
 • iba pang impeksyon sa mata na maaaring dulot ng virus
 • gumagamit ng ibang gamot sa mata

Ang gamot na sulfacetamide ay may bisa lamang sa impeksyon ng bacteria at hindi ang impeksyon ng virus gaya ng sore eyes na dulot ng Herpes simplex virus o Varicella zoster virus.

Dapat ding iwasan ang paggamit ng mga produkto o gamot na may sangkap na silver sapagkat nakakabawas ito ng epekto ng sulfacetamide.

Gamitin lamang ang sulfacetamide nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggagamot sa mga kabataan, lalo na sa mga sanggol na 2 buwan pa lamang ay hindi rekomendadong gumamit ng gamot o nangangailangan ng masusuing gabay ng doktor sa paggagamot. Huwag basta-bastang magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Sulfacetamide?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na sulfacetamide ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng paggamit ng sulfecetamide:

 • patuloy na iritasyon sa mata
 • paghapdi ng mata

Sa ibang pagkakataon, maaari pang dumanas ng mas malalang kondisyon o epekto gaya ng sumusunod:

 • matinding allergic reaction na maaring magdulot ng pagpapantal, pamamaga, pamumula, pangangati, o hirap sa paghinga.
 • pagtulo ng likido mula sa mata
 • matinding paghapdi

Agad na itigil ang paggagamot at magtungo sa pagamutan upang matignan sa oras na dumanas ng mga nabanggit na epekto.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Sulfacetamide?

Ang mga nabanggit na epekto ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang ginagamit na gamot. Agad na itigil ang paggagamot at magtungo sa pagamutan kung sakaling magsimulang maranasan ang mga side effects.