Tranexamic Acid

Kaalaman sa Gamot na Tranexamic Acid

Generic name: tranexamic acid

Brand name: Qualixamin, Transamin, Tosano

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang tranexamic acid ay gamot na inirereseta para maiwasan ang kondisyon ng sobrang pagdurugo sa pagreregla, operasyon, o pagbubunot ng ngipin. Maaari din itong ireseta kung panay-panay ang pagdurugo ng ngipin.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Tranexamic Acid?

Ang tranexamic acid ay maaaring nakahanda bilang tableta, kapsula o kaya ay gamot na tinuturok.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang tranexamic acid ay maaaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’y walang laman. Kung madaling mangasim ang tiyan, mas mainam na inumin ito kasabay ng pagkain.
 • Kung naka-kapsula o tableta, inumin ang isang buo at huwag hahatiin, sabayan ng isang basong tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Tranexamic Acid?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa transexamic acid
 • buntis, may planong magbuntis, o nagpapasuso
 • problema sa bat at atay.
 • pagdurugo sa ihi
 • kasaysayan ng stroke
 • irregular na pagreregla
 • kasaysayan ng pamumuo ng dugo sa baga, mata o hita

Dapat umiwas sa pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon na umiinom ng gamot na ito. Dapat ding iwasan ang paggamit ng mga iniinom na pills na contraceptive upang maiwasan ang posibleng stroke.

Gamitin lamang ang tranexamic acid nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng tranexamic acid sa mga kabataan, lalo na sa mga may edad na 18 taong gulang o mas bata pa, ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Tranexamic Acid?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na ftranexamic acid ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng tranexamic acid.

 • Pananakit sa likod
 • Pananakit ng ulo
 • Pananakit ng mga kalamnan, pamumulikat
 • panghihina

Ang mga mas seryosong kondisyon na maaaring maranasan din sa paggamit ng gamot na ito ay ang sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pag-uubo na may kasamang dugo
 • hirap sa pag-ihi
 • pamamanas ng hita
 • pagsusuka
 • panlalabo ng paningin

Kung nababahala sa epektong nararanasan, agad na kumunsulta sa doktor upang magabayan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng Tranexamic Acid?

Ang mga nabanggit na epekto ay maaaring maranasan kung mapapasobra ang paggamit ng gamot na tranexamic acid. Agad na itigil ang paggagamot at mag-patingin sa doktor.