Tribenoside

Kaalaman sa Gamot na Tribenoside

Generic name: tribenoside

Brand name: Glyvenol

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang tribenoside ay isang gamot para malunasan ang pagkakaroon ng varicose veins sa iba’t ibang bahagi ng katawan, partikular sa hita.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Tribenoside?

Ang gamot na tribenoside ay karaniwang nakahanda bilang kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang tribenoside ay iniinom kasabay o pagkatapos kumain.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom o ginagamit na gamot na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Tribenoside?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa tribenoside
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang tribenoside nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Huwag magbibigay basta-basta ng gamot sa mga bata. Kinakailangan ang masusing gabay mula sa doktor o pediatrician sa pagbibigay ng gamot sa mga bata.

May side effects ba ang gamot na Tribenoside?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na tribenoside ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga pangkaraniwang epekto ng pag-inom ng tribenoside.

 • pananakit ng sikmura
 • ‘di kumportableng pakiramdam sa mga kalamnan
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Tribenoside?

Agad na magtungo sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot at makaranas ng mga nabanggit na epekto.