Varenicline

Kaalaman sa Gamot na Varenicline

Generic name: varenicline, varenicline tartrate

Brand name: Champix

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang varenicline ay gamot na inirereseta upang matulungan sa pagtigil sa paninigarilyo ang pasyente. Ang gamot na ito ay nakakaapekto sa utak kung saan hinaharang ang pagnanais at kaligayahan sa paninigarilyo.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Varenicline?

Ang varenicline ay kadalasang nakahanda bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang varenicline ay iniinom pagkatapos kumain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Varenicline?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa varenicline
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • epilepsy
 • depresyon
 • bipolar disorder
 • dumadanas ng withdrawal syndrome sa pagtigil sa paninigarilyo
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang varenicline nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang paggamt ng gamot sa mga kabataang ang edad ay ma bata sa 18 na taon ay ipinagbabawal. Hindi din dapat basta-basta magbigay ng gamot sa mga matatanda.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang pagbibigay ng gamot na verenicline sa mga menor de edad.

May side effects ba ang gamot na Varenicline?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na varenicline ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng varenicline:

 • hirap sa pagdumi
 • pagkahilo
 • kabag
 • pananakit ng ulo
 • pagbabago sa panlasa
 • pagsusuka
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • depresyon at pagkabalisa
 • pagbabago sa pag-uugali

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Varenicline?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.