Warfarin

Kaalaman sa Gamot na Warfarin

Generic name: warfarin sodium

Brand name: Coumadin, Warik, Zyfarin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang warfarin ay isang mahusay na anticoagulant o gamot na pumipigil sa pamumuo ng dugo. Karaniwan itong inirereseta para maiwasan ang posibilidad ng atake sa puso at stroke na kadalasang dulot ng pagbabara ng namuong dugo sa mga ugat.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Warfarin?

Ang gamot na warfarin ay kadalasang nakahanda bilang tableta o kaya ay gamot na tinuturok sa ugat.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang warfarin ay maaaring inumin nang may kasabay na pagkain o wala. Ngunit mas mabuting may kasabay na pagkain kung nangangasim ang sikmura.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Warfarin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

 • allergy sa gamot na warfarin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • altapresyon
 • impeksyon sa puso
 • ulcer sa sikmura
 • anemia
 • iba pang karamdaman sa dugo
 • kakadanas pa lang ng stroke
 • sumasailalim sa dialysis
 • may adiksyon sa alak
 • umiinom ng iba pang gamot

‘Di hamak na mas mabagal ang pagtigil ng pagdurugo ng sugat kung umiinom ng gamot na ito. Umiwas sa mga gawain at aktibidad na maaaring magdulot ng pinsala o matinding pagkasugat habang umiinom ng gamot na ito. Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak kasabay ng paggamit ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang warfarin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon ng pag-inom ng gamot na ito. Dapat ding bawasan ang mga pagkaing mayaman sa Vitamin K sapagkat maaaring mabawasan nito ang ang epekto ng gamot.

Ipinagbabawal ang pag-inom ng gamot na ito sa mga nagbubuntis sapagkat maaaring magdulot ng masamang epekto sa batang ipinagbubuntis.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Kinakailangan ang masusing gabay ng doktor bago painumin ng warfarin ang mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Warfarin?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na warfarin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng warfarin:

 • kabag
 • pagsusuka at pagliliyo
 • pagbabago sa panlasa
 • pananakit ng sikmura

Ngunit maaari ring maranasan ang ilang mas seryosong kondisyon kung mali o mapasobra ang pag-inom ng gamot. Narito ang ilan sa mga seryosong epekto ng gamot:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pananakit sa ilang bahagi ng katawan
 • madaling pagpapasa sa balat
 • panghihina at pamamanhid ng kalamnan
 • pananakit ng sikmura at likod
 • hirap sa pag-ihi
 • pamumutla at paninilaw ng balat

Agad na itigil ang paggagamot sa oras na maranasan ang mga epektong nabanggit at magpunta sa pagamutan upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Warfarin?

Agad na magtungo sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot at makaranas ng mga nabanggit na epekto.