Zinc Oxide

Kaalaman sa Gamot na Zinc Oxide

Generic name: zinc oxide

Brand name: Desitin, Rashfree, Spectraban 19, United Home Zinc Oxide

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang zinc oxide ay ginagamit upang mawala ang mga butlig-butlig o rashes na nakukuha ng mga sanggol dahil sa basang lampin at iba pang iritasyon sa balat gaya ng hiwa, paso, at iritasyon dahil sa poison ivy.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Zinc Oxide?

Ang gamot na zinc oxide ay maaaring nakahanda bilang cream, ointment, lotion, o pulbos na pinangpapahid sa apektadong balat.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

  • Ang zinc oxide ay ginagamit lamang sa apektadong balat.
  • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
  • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
  • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
  • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Zinc Oxide?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

  • allergy sa zinc oxide
  • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
  • umiinom ng iba pang gamot

Gamitin lamang ang zinc oxide nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Huwag din hahayaang mapunta sa mata o malunok ang gamot. Kung sakaling mapunta sa mata, hugasan kaagad gamit ang umaagos na tubig. Magtungo naman sa doktor kung sakaling makalunok ng gamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang zinc oxide ay ligtas gamitin kahit sa bata. Maari ito sa mga sanggol na dumadanas ng rashes dahil sa basang lampin. Ngunit upang mas makasiguro, mas makabubuting kumonsulta muna sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Zinc Oxide?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na benzoyl peroxide ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Ang mga side effect na maaaring maranasan ay kadalasang mga sintomas na dulot ng allergic reaction mula sa gamot tulad ng pagpapantal, pamamaga, pamumula, pangangati, at hirap sa paghinga.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Zinc Oxide?

Ang mga side effects na nabanggit ay maaaring maranasan kung sakaling mapasobra ang paggamit ng gamot. Agad na itigil ang paggagamot at magtungo sa pagamutan sa oras na ito ay maranasan.