Zolmitriptan

Kaalaman sa Gamot na Zolmitriptan

Generic name: zolmitriptan

Brand name: Zomig

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang zolmitriptan ay gamot na inirereseta para sa kondisyon ng pabalik-balik na pananakit ng ulo o migraine.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Zolmitriptan?

Ang gamot na zolmitriptan ay kadalasang nakahanda lamang bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor upang mas maging epektibo.

 • Ang zolmitriptan ay maaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’y walang laman. Kung madaling mangasim ang tiyan, inumin ito kasabay ng pagkain.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Huwag din lalampas sa itinakdang haba ng panahon ng pag-inom ng gamot. Itigil kaagad ang pag-inom kung hindi bumubuti ang pakiramdam matapos ang 3 araw ng pag-inom, o kaya hindi nawawala ang pananakit matapos ang isang linggong pag-inom.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Zolmitriptan?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • Buntis, nagpaplanong magbuntis, o nagpapasuso
 • allergy sa gamot na zolmitriptan
 • sakit sa atay at bato
 • altapresyon
 • problema sa daloy ng dugo
 • diabetes
 • obese
 • kasaysayang ng atake sa puso o stroke
 • naninigarilyo
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na zolmitriptan. Dapat ding iwasan ang mga bagay at pagkain na nakapagti-trigger ng pagsisimula ng pananakit ng ulo.

Tandaan na ang gamot na ito ay iniinom lamang kapag nagsimula nang umatake ang pananakit ng ulo. Iwasang uminom ng gamot na ito bilang pang-iwas sa atake ng migraine.

Iwasan ding inumin ang gamot na ito pagkatapos o bago uminom ng anumang gamot para sa migraine.

Gamitin lamang ang zolmitriptan nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang gamot na ito ay ipinagbabawal sa mga kabataang menor de edad. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Zolmitriptan?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na zolmitriptan ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito ng side effects. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng zolmitriptan:

 • pagkahilo
 • panunuyo ng bibig
 • madaling pagkaantok
 • pamamanhid o paghapdi ng balat

Ang mga seryosong epekto naman ng gamot ay ang sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • iregular na tibok ng puso
 • pananakit ng dibdib
 • pagkahimatay
 • panlalabo ng paningin

Agad na itigal ang pag-inom ng gamot at ipatingin sa doktor ang sintomas na nararanasan sa pag-inom ng zolmitriptan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Zolmitriptan?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.