Zolpidem

Kaalaman sa Gamot na Zolpidem

Generic name: zolpidem hemitartrate, zolpidem tartrate

Brand name: Stilnox, Zoldem, Zolpid

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang zolpidem ay gamot na pampatulog na kadalasang inirereseta para sa mga taong hirap makatulog o yung dumadanas ng insomia.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Zolpidem?

Ang gamot na zolpidem ay maaaring nakahanda bilang tableta, o tabletang matagal matunaw (extended release).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang zolpidem ay iniinom nang walang laman ang tiyan.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin, ngunguyain, o hahatiin, at sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Zolpidem?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na zolpidem
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • hika
 • adiksyon sa gamot at alak
 • kasaysayan ng depresyon, o sakit sa pag-iisip
 • uniinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Huwag iinom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na ito. Alalahanin din na maaaring makasanayan ang pag-inom ng gamot na ito kaya itago nang mabuti sa lugar hndi basta-basta maabot. Umiwas sa pagmamaneho o anumang aktibidad na maaaring maantala kung iinom ng gamot na ito. Ito ay sapagkat maaaring makaapekto sa memorya ang pag-inom ng gamot na ito, kaya naman dapat ay iwasan din ang pag-inom nito kung walang sapat na oras para matulog.

Gamitin lamang ang zolpidem nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Hindi rin dapat ibigay o irekomenda ang gamot sa ibang tao kahit pa may kaparehong sintomas na nararanasan. Ang dami ng gamot ay maaaring maiba depende sa edad at kasarian ng pasyente.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang gamot na zolpidem ay ipinagbabawal sa nga kabataang mas bata sa edad na 18 na taon.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na zolpidem ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • mas madalas na pagkaantok sa araw
 • madaling pagkapagod
 • kawalan ng koordinasyon
 • panunuyo ng bibig at lalamunan
 • pananakit ng ulo
 • pagtatae at pananakit ng sikmura

Kung hindi susundin ang tamang pag-inom ng gamot o kaya ay mapasobra ang dami ng ininom na gamot, may posibilidad din na dumanas ng ilang mas serysong epekto gaya ng sumusunod:

 • pananakit ng dibdib
 • iregular na tibok ng puso
 • hirap sa paghinga at paglunok
 • pakiramdam ng pagkahimatay

Agad ding magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga nabaggit na seryosong epekto.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Zolpidem?

Ang mga nabanggit na epekto ay maaaring maranasan kung mapapasobra ang pag-inom ng gamot. Bukod dito, maaari ding makaranas ng pagkahmatay o kaya ma-comatose. Magpatingin agad sa doktor kung maranasan ang mga nabanggit na kondisyon.