Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

Ang atake sa puso ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kapag ang iyong kamag-anak ay inaatake sa puso, gawin agad ang mga sumusunod na pangunahing lunas:

  • Tumawag ng doktor at ihatid ang pasyente sa ospital. Ang pagtawag sa doktor ay nakatutulong upang maihanda agad ng mga nars at doktor ang mga gamit na kakailanganin sa paglunas ng kondisyon ng pasyente kapag siya ay naihatid na sa ospital. Pagkatawag sa doktor, ihanda ang sasakyan na pagdadalhan ng pasyente sa ospital.
  • Gawing komportable ang pasyente. Habang hinahatid ang pasyente sa ospital, paypayan ang pasyente upang makatulong sa kanyang paghinga. Luwagan ang mga suot na damit upang umayos ang pagdaloy ng dugo at oxygen sa katawan. Makatutulong din ang pag-upo sa pasyente at pagtaas ng kanyang mga paa upang tumulong sa pagdaloy ng dugo pumunta sa kanyang puso.
  • Magbigay ng aspirin sa pasyente. Ang pagbibigay ng aspirin ay isa sa mga mabisang pangunahing lunas para sa pasyenteng inaatake sa puso. Nakatutulong ito para lumabnaw ang kanyang dugo at mas makadaloy nang maayos.
  • Magsagawa ng CPR kung tumigil ang paghinga ng pasyente. Kung hindi pa rin nakararating sa ospital at tumigil na ang paghinga ng pasyente, napakahalagang magsagawa ng CPR. Una, ihiga ang pasyente sa isang patag na sahig na may kutson at magsagawa ng manual chest compression. Sa makabagong paraan ng chest compression, hindi na nangangailangan pang bugahan ng hangin ang pasyente sa bibig lalo na kung ang sanhi ng pagtigil ng paghinga ay atake sa puso. Ayon sa American Heart Association, sapat na ang CPR na ginagamitan lamang ng kamay bilang pangunahing lunas sa pasyenteng inaatake sa puso. Sa tamang pagsasagawa ng CPR, bawat compression ay dapat may lalim na dalawang pulgada paloob ng katawan ng pasyente.

Ang mga nabanggit na pangunahing lunas ay kailangang isagawa ng kung sinumang kasalukuyang kasama ng pasyente, lalo na kung hindi agad makararating ng ospital. Kaya naman mainam na magkaroon ng sapat na kaalaman ang bawat miyembro ng pamilya tungkol sa tamang paraan ng pagsasagawa ng CPR.

Kapag ang pasyente ay nadala na sa ospital, maaaring isagawa ng mga nars at doktor ang mga sumusunod na lunas:

  • Pagsasagawa ng defibrillation. Kung sa ospital tumigil ang paghinga ng pasyente, magsasagawa ang mga nars o doktor ng defibrillation. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay padadaluyan ng sapat na boltahe ng kuryente sa pamamagitan ng mga aparatong mukhang plantsa. Sa pamamagitan nito, maaaring bumalik ang pagdaloy ng dugo sa puso ng pasyente.
  • Pagbibigay ng mga gamot. Kapag bumalik na ang paghinga ng pasyente, ang doktor ay magbibigay sa pasyente ng mga gamot na nakatutulong upang matanggal ang pagbabara sa ugat. Halimbawa ng mga gamot na maaaring ireseta ng doktor ay aspirin, antiplatelet, at Maaari ring magbigay ang doktor ng mga pain medication at blood pressure medication.
  • Cardiac catheterization. Kung hindi matunaw ang baradong dugo o taba sa pamamagitan ng gamot, maaaring sumailalim ang pasyente sa cardiac catheterization. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay papasukan ng manipis at mahabang tubo (catheter) sa kanyang singit, leeg, o braso upang marating ang ugat na nabarahan. Kapag nadaanan ang baradong ugat ng tubo, ang mga namuong dugo o taba ay masisiksik sa gilid ng ugat at magdudulot ng mas maayos na pagdaloy ng dugo sa puso.
  • Bypass surgery. Sa mga malulubhang mga kondisyon, maaaring sumailalim ang pasyente sa isang operasyong tinatawag na bypass surgery. Dito, ang maninistis o surgeon ay kukuha ng malusog na ugat sa ibang bahagi ng katawan at ikakabit ito sa baradong ugat upang ma-bypass ito. Sa pag-bypass ng baradong ugat, makakatanggap na ng sapat na dugo ang puso.

Kung makakikita ng taong inaatake sa puso, kailangang malinaw ang isipan at hindi mataranta. Unahing tumawag ng ambulansya at gawing komportable ang pasyente habang naghihintay o inihahatid sa ospital. Sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa kondisyon, malaki ang posibilidad na masagip ang buhay ng sinumang inaatake sa puso.