Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Maaari namang masolusyonan ang pagkabingot at pagkangongo ng isang tao sa pamamagitan ng operasyon. Batay sa kondisyon ng sanggol, maaari na siyang ma-operahan kapag siya ay sumapit na sa partikular na edad. Narito ang rekomendadong edad ng pagpapaopera sa mga sanggol na may ganitong kondisyon:

 • Operasyon para sa bingot. Upang masimulan ang operasyon para sa bingot, ang sanggol ay kailangang nasa edad na 3 hanggang 6 buwan. Karaniwang inuuna muna ang operasyong ito bago ang operasyon para sa ngongo.
 • Operasyon para sa ngongo. Pagkatapos ma-operahan ang sanggol sa bingot, pagsapit niya ng 1 taon ay maaari na siyang operahan upang matanggal ang pagkangongo.
 • Follow-up surgery. Maaari ring magsagawa ng mga follow-up surgery sa bata kapag siya ay sumapit na ng 2-taong-gulang o kapag medyo nagdadalaga o nagbibinata na. Ang mga follow-up surgery na karaniwang ginagawa ay nauugnay sa reconstruction surgery o pagsasaayos ng itsura ng mga naoperahang labi, ilong, o bibig ng pasyente.

Sa pag-oopera sa sanggol o bata na may bingot at ngongo, nangangailangan ng mga sumusunod na dalubhasa upang maging maayos ang bawat operasyon:

 • Plastic surgeon o maninistis/siruhano na espesyalista sa pag-oopera ng bingot at ngongo
 • Oral surgeon o siruhano/maninistis na espesyalista sa anumang operasyon sa bibig
 • Ear, nose, and throat doctor o ENT
 • Pediatrician
 • Pediatric dentist
 • Orthodontist
 • Nars
 • Auditory o hearing specialist
 • Speech therapist
 • Genetic counselor
 • Social worker
 • Psychologist

Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga dalubhasang nabanggit, maaayos nila ang kakayanan ng bata na kumain, magsalita, at makarinig. Sa kabuuan, maaaring sumailalim ang pasyente sa mga sumusunod na iba’t ibang uri ng operasyon:

 • Cleft lip repair. Upang mawala ang bingot, kailangang sumailalim ang pasyente sa cleft lip repair. Sa operasyong ito, ang maninistis ay maghihiwa ng kaunting tisyu sa magkabilang gilid ng siwang, pagkatapos ay tatahiin ito nang magkasama upang masaraduhan ang butas. Kung ang siwang ay umabot ng hanggang ilong, maaari na ring isabay ng maninistis ang pagsasaayos dito.
 • Cleft palate repair. Pagkatapos isaayos ang bingot, sasailalim naman ang pasyente sa cleft palate repair o operasyon para ayusin ang pagkangongo. Kadalasan, ang cleft lip repair at cleft palate repair ay dalawang magkahiwaly na operasyon. Una muna ang cleft lip repair. Kapag ang bata ay sumapit na ng 1-taong-gulang, maaari na siyang sumailalim sa cleft palate repair.
 • Ear tube surgery. Maaari ring sumailalim ang pasyente sa ear tube surgery kung siya ay ngongo. Sa operasyong ito, maglalagay ang maninistis ng maliliit na tubo sa eardrum ng bata upang ma-iwasan ang pagkaipon ng likido sa tenga. Kung hindi ito isasagawa, maaaring mawalan ng pandinig ang bata.
 • Reconstruction surgery. Kung nais ng mga magulang ng bata na mas maging maayos ang itsura ng bibig, labi, at ilong ng kanilang anak, maaaring ipasailalim ang kanilang anak sa reconstruction surgery. Sa pamamagitan ng operasyong ito, binabawasan nito ang pagkahalata sa mukha na sumailalim ang bata sa cleft lip at palate surgeries.

Pagkatapos ma-operahan ang pasyente, maaari siyang sumailalim sa mga sumusunod na treatment upang mas mabilis siyang maka-angkop sa bagong istruktura ng kanyang mukha:

 • Feeding strategy. Maaaring sumailalim ang bata sa feeding strategy upang makakuha ng sapat na nutrisyon. Sa paraang ito, ang bata ay maaaring bigyan muna ng espesyal na bottle nipple o feeder upang mas madali siyang makainom ng gatas o tubig at makakain. Malaking tulong ito upang madagdag ang timbang ng bata at hindi siya maging sakitin.
 • Speech therapy. Sa uri ng therapy na ito, mas magiging madali sa bata ang makapagsalita. Siya ay tutulungan ng isang speech therapist upang malaman niya ang tamang pagkontrol at paggalaw ng kanyang dila upang makabuo ng mga salita.
 • Orthodontic adjustment. Bagama’t sarado na ang mga siwang sa labi at gilagid, kailangan pa ring suriin ang mga ito ng dentista kung maayos ba ang pagkakakagat at pagtubo ng mga ngipin ng bata. Maaaring itama ito sa pamamagitan ng paglalagay ng
 • Paglalagay ng hearing aid. Maaari ring lagyan ng hearing aid ang bata lalo na kung siya ay nagpapagaling pa lamang sa operasyon. Ang mga batang ngongo kasi ay kadalasan ding naaapektuhan ang pandinig. Dahil sa may siwang ang kanilang palate, hindi nagiging maayos ang pagpasok ng hangin sa gitna ng tenga. Bukod dito, nagiging mas mataas ang posibilidad nila na maipunan ng likido sa tenga.

Bukod sa mga nabanggit, maaari ring magpakonsulta sa psychologist ang bata upang matulungan siyang mabawasan ang kanyang stress tungkol sa sunud-sunod na medical procedure. Dagdag dito, mahalaga rin na nakikita at nararamdaman ng bata ang suporta ng kanyang pamilya.