Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang bubonic plague ay nakamamatay, subalit marami ng mga paraan upang gumaling sa sakit na ito. Kailangan lamang i-admit ang pasyente sa ospital upang mas mapangalagaan ang kondisyon at hindi na rin makahawa sa iba. Ilan sa mga maaaring gawing lunas sa pasyente ay ang mga sumusunod:

  • Antibiotic. Dahil ang sanhi ng bubonic plague ay bacteria, ang pasyente ay bibigyan ng doktor ng malalakas na uri ng antibiotic gaya ng gentamicin, doxycycline, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, at chloramphenicol. Maaaring inumin ang mga tabletang uri nito o kaya naman ay tuturukan ang suwero ng pasyente ng mga antibiotic injection.
  • Mga gamot para sa iba’t ibang sintomas. Bukod sa antibiotic, maaari ring bigyan ang pasyente ng iba pang gamot upang maibsan ang mga iniindang sintomas. Maaaring bigyan ang pasyente ng gamot sa lagnat, sakit ng ulo, pagsusuka, at iba pa.
  • Pagkakabit ng suwero. Kailangan ding kabitan ng suwero ang pasyente kapag siya ay nadala sa ospital sapagkat ang ilang uri ng mga gamot ay dito pinapadaan. Mainam din ang may suwero upang mabilis na maging mabisa ang mga gamot sa oras na biglang lumubha lalo ang kalagayan ng pasyente.
  • Oxygen therapy. Kung ang kondisyon ng pasyente ay lumala, maaaring makaranas din siya ng hirap sa paghinga. Upang matulungan ang pasyente, maaaring kabitan siya ng respiratory support nang sa gayon ay makapasok ang oxygen sa mga baga.
  • Amputation. Kung hindi agad naagapan ang kondisyon, maaaring mabulok ang mga kamay at paa ng pasyente. Maaaring i-amputate o putulin ang mga bahaging ito upang hindi kumalat ang impeksyon sa katawan.

Kung naapektuhan ng bubonic plaque, kailangang malapatan ang pasyente ng lunas sa loob ng 24 oras upang mabilis na mapuksa ang bacteria na sanhi nito. Kung hindi ito malulunasan, maaaring tumagal lamang ang buhay ng pasyente hanggang 10 araw.