Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Maaaring lunasan ang sakit na bursitis sa pamamagitan ng PRICEM, na ang kahulugan ay protection, rest, ice, compression, elevation, and medications.

Ginagawa ang mga ito sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:

  • Protection (roteksyon). Sa paraang ito ay nilalagyan ng proteksyon ang mahihinang bahagi ng katawan na maaaring magkaroon ng bursitis, kagaya ng mga bukong bukong at mga tuhod.
  • Rest (Pahinga). Ang sapat na haba ng pahinga ay nakatutulong upang mabawasan ang mga sintomas ng sakit na ito. Bukod sa pagpapahinga, makatutulong din ang pagkakaroon ng pagbabago sa kilos ng apektadong bahagi makaraan ang paulit-ulit na galaw nito.
  • Ice (Yelo). Napakabisa ng yelo laban sa pamamaga ng bahaging apektado ng Lapatan ito ng yelo sa loob ng 10 minute dalawang beses sa loob ng isang araw upang humupa ang pamamaga.
  • Compression and elevation. Maaari ring lagyan ng benda ang apektadong bahagi upang bahagyang mapiga ito. Makatutulong din kung iangat ito nang mataas pa sa puso upang mapigilan ang pamumuo ng dugo sa bahaging ito.
  • Medications (Mga gamot). Ang mga anti-inflammatory na gamot, kagaya ng aspirin o ibuprofen ay makatutulong sa paghupa ng pamamaga ng apektadong bahagi.