Gamot at Lunas

Image Source: shrinerschildrens.org

Gaya ng nabanggit, walang tiyak na lunas ang cerebral palsy. Sa hanay ng paggagamot, ang ginagamit ay ang mga may kakayahang labanan ang sintomas ng sakit na ito. Subalit, ang mga taong may ganitong sakit ay mangangailangan pa rin ng pangmatagalang pag-aaruga ng isang pangkat ng mga espesyalista. Maaaring kasama dito ang mga sumusunod:

  • Doktor ng mga bata, o pediatrician. Ang pediatrician ang siyang gumagawa ng planong paggagamot at puwedeng ituring bilang pinakamahalaga sa pangkat na ito.
  • Neurologist ng mga bata, o pediatric neurologist. Ang pediatric neurologist ang siyang sumusuri sa problema sa nervous system ng bata.
  • Doktor sa pag-iisip, o psychologist o psychiatrist. Ang trabaho ng doktor sa pag-iisip ay suriin kung may problema sa pag-sulong ng kaisipan ng bata.
  • Doktor ng pagsasalita, o speech-language pathologist. Sinusuri naman ng isang speech-language pathologist ang problema sa pagsasalita ng bata, pati na rin ang mga problema sa bibig gaya ng paglunok.
  • Siruhanong pang-buto, o orthopedic surgeon. Kung kakailanganin ng bata ang operasyon sa buto at karatig na kalamnan nito, ang orthopedic surgeon ang siyang bahala dito.
  • Terapistang pisikal, o physical therapist. Tinutulungan ng physical therapist na makagalaw nang wasto ang bata, kasama dito ang pagpapalakas, at paglalakad.
  • Terapistang pagtra-trabaho, o occupational therapist. Kaiba sa physical therapist, tinutulungan ng occupational therapist ang bata ng mga pang araw-araw na gawain, pati na rin kung paanong gumamit ng mga bagay na makatutulong sa pangkaraniwang paggalaw, gaya ng saklay, o wheelchair.
  • Terapistang debelopmental, o developmental therapist. Ang developmental therapist ang siyang may tungkulin na turuan ang batang may cerebral palsy ng mga kaugaliang pangkaraniwan sa kanyang gulang. Kasama rin dito ang kung paano sya makikihalubilo sa mga ibang tao.
  • Terapistang panglibangan, o recreational therapist. Tinutulungan ng recreational therapist lumahok ang batang may cerebral palsy sa mga libangan gaya mga laro, pagguhit, sports, at iba pa.
  • Gurong pang espesyal na edukasyon. Ang ganitong uri ng guro ay binibigyang pansin ang wastong pangangailangan ng bata sa hanay ng edukasyon. Ito ay para sa mga may cerebral palsy na may kahirapang matuto.