Gamot at Lunas

Ang paglunas sa pagkakaroon ng dugo sa ihi (hematuria) ay batay sa mga sanhi nito. Ang mga pangunahing paraan sa paglunas dito ay ang mga sumusunod:

  • Pagbabago ng pamamaraan ng pag-eehersisyo, kagaya ng pagbawas sa distansya ng tinatakbo. Maaari ring isama rito ang pagpili ng iba pang mas magagaang mga uri ng pag-ehersisyo.
  • Itigil ang pag-inom ng mga gamot na maaaring sanhi ng pagkakaroon ng dugo sa ihi.
  • Pag-inom ng antibiotic batay sa rekomendasyon ng doktor upang gamutin ang impeksyong nagdudulot ng pagkakaroon ng ihi sa dugo.

Ang iba pang uri ng mga sanhi ng pagkakaroon ng ihi sa dugo ay mangangailangan ng mas komplikadong lunas, kagaya ng mga sumusunod:

  • Tumor sa kidney o kaya sa pantog. Ang pagkakaroon ng tumor sa mga kidney o sa pantog ay maaari ring magdulot ng hematuria. Ito ay napakaselang kondisyon na maaaring lunasan sa pamamagitan ng operasyon, radiation therapy, o maging ng chemotherapy.
  • Mga bato sa kidney. Kapag ang hematuria ay dulot ng pagkakaroon ng mga bato sa kidney, maaari itong lunasan sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig. Subalit, kapag mahirap lusawin ang mga namuong bato, maaaring mangailangan ng pagpapaopera o kaya ay ng lithotripsy.
  • Kondisyong bunga ng injury. May mga uri ng injury na maaaring magdulot ng hematuria. Sa mga malalalang uri nito, maaaring kailanganin ang pagpapaopera.
  • Pagkakaroon ng glomerulonephritis. Ang kondisyong ito ay kaugnay ng pagkakaroon ng impeksyong dulot ng streptococus na bacteria. Ito ay maaaring mangailangan ng karaniwan lamang na mga antibiotic.
  • Mga kondisyong may pagdurugo. Ang hemophilia, isang uri ng kondisyong umaapekto sa mga kalalakihan, ay nangangailangan ng mas komplikado na paraan ng paglunas. Ang pasyente ay binibigyan ng pampalapot o pang-congeal ng dugo upang matigil ang pagdurugo sa ari. Mayroon ding mga pagdurugo na mangangailangan ng espesyal na uri ng transfusion upang mapunan ang kawalan ng dugo ng mga uri ng sangkap na nagpapalapot dito.