Gamot at Lunas

Ang unang hakbang sa paglunas sa sakit na emphysema ay ang pagtigil sa paninigarilyo. Ang hakbang na ito ay pumipigil sa paglala ng sakit na ito at tumutulong sa pagginhawa ng pakiramdam. Bukod dito ay mas madali ring bumabalik ang normal na paggana ng baga kapag huminto ng paninigarilyo.

Dagdag dito, ang pagkatigil sa paninigarilyo ay lalapatan ng mayroong emphysema ng mga sumusunod na mga lunas:

  • Mga bronchodilator. Ang mga gamot na ito ay pinabubuka nang mainam ang mga daanan ng hangin. Ang mga halimbawa ng mga ito ay albuterol, ipratropium bromide, at mga methylxanthine.
  • Steroid na mga gamot. Ang mga gamot na ito ay nagpapahupa ng pamamaga sa katawan. Napatunayang nakatutulong ito sa pagginhawa ng baga ng taong mayroong emphysema. Subalit, hindi lahat ay umaayon sa uri ng gamot na ito.
  • Mga antibiotics. Napag-alaman na bukod sa pagpatay sa bacteria ay nakatutulong din ang antibiotics sa mga kinakapos sa paghinga. Ang paggamit ng mga antibiotic ay nakatutulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng impeksyon.
  • Oxygen. Dahil sa kondisyon ng baga ng taong may emphysema, magkakaroon ng kakapusan ng oxygen sa katawan. Kaya, kailangang bigyan ang pasyente ng karagdagang oxygen upang mapunan ang pagkukulang nito sa kaniyang katawan.

Bukod sa mga gamot at oxygen, ang isa pa sa mabisang lunas laban sa emphysema ay ang operasyon sa baga. May dalawang maaaring pagpilian sa paraang ito:

Lung volume reduction surgery (LVRS). Kagaya ng isinasaad sa pangalan ng paraang ito, babawasan nito ang laki ng baga. Ito ay sapagkat ang emphysema ay nagdudulot ng abnormal na paglobo ng baga na pumipinsala sa maayos na paghinga. Subalit, magiging mabisa lang ang paraang ito kung ang apektado ay ang upper lobes ng mga baga. Kapag inalis ang itaas na bahagi ng mga baga ay maayos na lolobo ang mga ibabang bahagi nito.

Lung transplant. Ang lung transplant ay kailangan para sa mga malalala nang kaso ng emphysema. Sa paraang ito, maaaring isa lamang o ang dalawang baga ang palitan. Subalit, mangangailangan din ito ng pamalagiang paggagamot upang maiwasan ang pag-reject ng katawan sa bagong baga. Dapat ding malaman na hindi lahat ay maaaring sumailalim sa paraang ito at lubhang kakaunti lamang ang suplay ng mga baga na maaaring ipalit sa apektadong baga ng pasyente.