Gamot at Lunas

Image Source: dlife.com

Kung na-diagnose na mayroong gestational diabetes, hindi na madaling ibalik sa normal ang blood sugar level hangga’t hindi pa nanganganak dahil sa mga pagbabagong hormonal ng katawan. Subalit, maaari naman mapangasiwaan at malunasan ang kondisyon habang nagbubuntis sa pamamagitan ng mga sumusunod:

  • Pagmomonitor ng blood sugar level. Kung may gestational diabetes, imumungkahi ng doktor sa pasyente na bumili ng sariling glucose monitoring device upang masuri ang blood sugar level bago at pagkatapos kumain. Nagkakahalaga ito ng 500 piso pataas sa mga botika. Sa pamamaraang ito, tutusukin ng pasyente ang isa niyang daliri ng maliit na karayom at pipisilin ito upang may lumabas na dugo, pagkatapos ay ipapatak ito sa isang strip at magbibigay ang glucose monitoring device ng resulta. Kung mataas ang blood sugar level, ang pasyente ay nangangailangang uminom o magturok ng
  • Pag-inom o pagturok ng insulin. Ang insulin na gamot ay maaaring nasa uri ng tableta o injection. Pero kadalasan, ang inirereseta ng doktor sa mga may gestational diabetes ay insulin injection. Ang pagtuturok ng insulin ay maaaring isagawa ng mismong pasyente o isang miyembro ng pamilya kanyang. Ituturo ng doktor ang tamang paraan ng pagtuturok nito. Batay sa resulta ng glucose monitoring, maaaring magbigay ng patnubay ang doktor kung gaaano karami o kaunti ang iinumin o ituturok na insulin.
  • Pagkontrol ng pagkain at pag-eehersisyo. Kahit may mga gamot nang naireseta, kailangan pa rin kontrolin ang pagkain at mag-ehersisyo. Ang mga gamot ay mawawalan ng bisa kung hindi malusog ang pamumuhay. Batay sa tindi ng kondisyon, ang doktor ay magmumungkahi kung ano at gaano karami ang kakainin sa araw-araw.