Gamot at Lunas

Upang hindi mapunta sa cardiac arrest ang hypertrophic cardiomyopathy, ang doktor ay maaaring magbigay ng medikasyon, gaya ng mga sumusunod:

  • Beta blocker. Ang pag-inom ng beta blocker ay nakatutulong upang mabawasan ang labis na Bukod dito, nakapagpapababa rin ito ng presyon ng dugo. Ilan lamang sa mga halimbawa ng beta blocker ay metoprolol, propranolol, at atenolol.
  • Calcium channel blocker. Gaya ng beta blocker, ang calcium channel blocker ay nakapagpapababa ng presyon ng dugo. Hinaharangan nito ang calcium, isang uri ng mineral, na makapasok sa puso at mga daluyan ng dugo upang pababain ang presyon. Pinapalawak din nito ang mga daluyan ng dugo nang sa gayon ay mas maraming dugo ang makadaan papuntang puso. Ang mga halimbawa ng calcium channel blocker ay verapamil at
  • Anti-arrhythmic drug. Ang mga anti-arrhythmic drug ay inirereseta upang mabawasan ang hirap sa paghinga ng pasyenteng may hypertrophic cardiomyopathy. Halimbawa nito ay ang amiodarone at
  • Blood thinner. May mga pagkakataon na ang dugo ay maaaring lumapot at magbuo-buo. Upang maiwasan ang pagbabara nito sa mga ugat ng puso at daluyan ng dugo, nagrereseta ang mga doktor ng blood thinner o pampalabnaw ng dugo gaya ng warfarin, dabigatran, rivaroxaban, at

Bukod sa medikasyon, ang pasyente ay maaari ring sumailalim sa iba’t ibang pagtitistis o operasyon, lalo na kung ang kondisyon ay malala na. Ilan lamang sa mga maaaring isagawa sa pasyenteng may hypertrophic cardiomyopathy ay ang mga sumusunod:

  • Septal myectomy. Ang septal myectomy ay isang uri ng pagtitistis na kung saan ay kailangang buksan ang dibdib upang makita at maoperahan ang puso. Sa operasyong ito, binabawasan ng surgeon ang nangapal na septum o dingding ng puso upang umayos ang pagdaloy ng dugo.
  • Septal ablation. Ang septal ablation ay hindi isang uri ng operasyon. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay papasukan lamang ng doktor ng maliit na tubo o catheter na may maliit na lobo sa dulo. Kadalasan itong ipinapasok sa singit ng pasyente na kung saan ay naroon ang artery o ugat papuntang puso. Kapag nakarating na ang catheter sa puso, ang doktor ay magtuturok sa catheter ng alcohol na nakatutulong tunawin at paliitin ang nangapal na mga kalamnan ng puso. Pagkaturok ng alcohol, hihigitin na ulit ng doktor ang catheter
  • Implantable cardioverter defibrillator (ICD). Kung ang pasyente ay madalas nang magkaroon ng palpitation, maaari siyang operahan at lagyan ng implantable cardioverter defibrillator o ICD. Ang labis na palpitation kasi ay posibleng magdulot na ng panganib sa buhay ng pasyente. Ang ICD ay magsisilbing monitor ng pagtibok ng puso at kung madalas na ang pagbilis ng pagtibok ng puso, maaari itong magpadala ng electric shock upang bumagal-bagal ang pagtibok nito.