Insomnia ang tawag sa sakit kung saan nakakaranas ng hirap sa pagtulog o di kaya’y madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng pagtulog. Ang kakulangan sa tulog na dulot ng sakit na insomnia ay maaaring maka-apekto sa pang-araw-araw na gawain o kaya nama’y maka-apekto rin sa kalusugan.  Ang insomnia ay maaring panandalian lamang na tumatagal ng ilang araw hanggang ilang linggo o kaya nama’y pangmatagalan na umaabot ng isang buwan o higit pa.

Bakit nagkakaroon ng insomnia?

Image Source: unsplash.com

Ang mga kaso ng insomnia ay maaring dulot ng:

 • Isang karanasang nakapag-dulot ng matinding stress gaya ng pagkawala ng trabaho, pagkamatay ng mahal sa buhay, o pagkahiwalay sa asawa.
 • Iba pang karamdaman
 • Mga kaganapan sa paligid gaya ng malakas na ingay, liwanag, matinding init o lamig.
 • Mga iniinom na gamot
 • Pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog
 • Depresyon o matinding pag-aagam-agam
 • Sobrang pagkain sa gabi.
 • Pag-inom ng mga inuming may caffeine at alcohol.

Sino ang maaaring magkasakit ng insomnia?

Walang pinipiling edad o kasarian ang pagkakaroon ng sakit na insomnia ngunit ayon sa isang pag-aaral, mas mataas ng bahagya ang pagkakaroon ng insomnia sa mga kababaihan. Ito ay maaring konektado sa pagbubuntis o sa pagsapit ng menopausal period sa mga kababaihan.

Mas mataas din ang posibilidad na magkakaroon ng insomnia kung:

 • Ang edad ay 60 pataas.
 • May sakit sa pag-iisip gaya ng depresyon, bipolar disorder at nakakaranas ng troma.
 • Ang trabaho ay may pabag-bagong oras o shifting schedule
 • Naglakbay ng matagal at nakakaranas ng jet lag