Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Sapagkat ang lupus ay isang autoimmune disease, hindi ito lubusang nalulunusan. Subalit, may mga paraan upang maibsan ang mga sintomas nito. Ilan sa mga maaaring gamot at lunas sa lupus ay ang mga sumusunod:

  • Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Ang mga NSAID ay mga uri ng gamot na naglalayong mabawasan ang pamamaga ng katawan at maibsan ang mga nananakit na kasu-kasuan. Halimbawa ng mga gamot na ito ay naproxen at ibuprofen.
  • Antimalarial drug. Ang mga antimalarial drug gaya ng hydroxychloroquine ay ginagamit para magamot ang sakit na malaria. Subalit, maaari rin itong gamitin upang malunasan ang mga sintomas ng lupus na kagaya ng pamamaga, pananakit ng mga kasu-kasuan, pagtaas ng dami ng kolesterol, at sakit sa bato.
  • Steroid cream. Maaari ring magpahid ang pasyenteng may lupus ng mga steroid cream. Ang mga ito ay nakatutulong upang mabawasan ang pangangati ng balat at pamamantal nito.
  • Steroid tablet. Ang mga steroid tablet naman ay nakatutulong upang maibsan ang hirap sa paghinga ng pasyente. Kung minsan, nagkakaroon ng pamamaga sa mga baga na siyang nagdudulot ng hirap sa paghinga. Bukod dito, maaari ring uminom ng mga steroid tablet upang mabawasan ang pamamaga ng mga bato.
  • Steroid injection. Bukod sa mga steroid cream at steroid tablet, mayroon ding mga steroid injection na maaaring ibigay ng doktor sa pasyente. Ang mga steroid injection ay karaniwang ibinibigay upang makontrol ang flare-up ng pasyente. Ang flare-up ay tumutukoy sa kondisyon na bigla na lamang namamaga ang iba’t ibang bahagi ng katawan ng pasyente.
  • Disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD). Ang mga DMARD ay karaniwang ginagamit upang gamutin ang kondisyon na rheumatoid arthritis. Subalit, mabisa rin itong gamitin sa mga pasyenteng may lupus dahil kaya nitong pigilan ang pagiging labis na aktibo ng immune system. Sa tulong ng mga gamot na ito, mapapanatiling normal ang presyon ng dugo ng pasyente at pinipigilan nito ang pagkapinsala ng mga bato.
  • Biological therapy. Kung ang mga DMARD ay hindi mabisa sa pasyente, maaaring sumailalim ang pasyente sa biological therapy. Ang biological therapy ay binubuo ng isang grupo ng mga gamot na kagaya ng rituximab at Gaya ng DMARD, nakatutulong ang biologic therapy sa paggamot ng iba’t ibang mga sintomas ng lupus.
  • Anti-hypertensive drug. Kung ang pasyente ay nakararanas ng altapresyon, maaari ring magbigay ang doktor ng mga anti-hypertensive drug upang bumaba ang presyon.

Ayon sa Lupus Foundation of America, 80-90% ng mga taong may lupus ay nakapamumuhay naman nang maayos at umaabot ng pagtanda. Siguraduhin lamang na regular ang pagpapakonsulta sa doktor at palaging gawin ang mga ipinapayong lunas sa tuwing magkakaroon ng mga flare-up.